Eğitim Bir Sen, öğretmenlerin bu sorunlarını Bakanlık yetkililerine iletti

Eğitim Bir Sen, öğretmenlerin bu sorunlarını Bakanlık yetkililerine iletti

Eğitim Bir Sen, öğretmenlerin bu sorunlarını Bakanlık yetkililerine iletti

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2024 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Sami Çetin ve Mustafa Kahraman, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun katılımıyla yapıldı.

Eğitim çalışanlarının güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının açılışında bir konuşma yapan Talat Yavuz, düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını, eğitim çalışanlarının anayasal ve evrensel insan hakları standardına uygun bir şekilde sosyal, mali, özlük haklarının ve çalışma ortamları ile çalışma şartlarının iyileştirilmesini beklediklerini söyledi.

Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdığımız konular şunlar:

-Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları 2024 yılı içinde gerçekleştirilmeli, en geç iki yıllık periyotlar hâlinde düzenli olarak yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapacak memur ve hizmetli personel yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görevlendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında, kurs merkezlerince belirlenen derslerin yanında öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine diğer dersler için de kurs açılabilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeden adil ve hakkaniyete uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

-7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları, imkânları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” hükmü gereğince bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı birimleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan personelin anaokulu öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarının (ç) bentlerindeki “dört katı” ibaresi “yedi katı” olarak düzenlenmelidir.

-Sendika şube veya temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin ve işyeri temsilcilerinin istekleri haricinde (hizmet gereği yapılanlar hariç olmak üzere) görev yerlerinin değiştirilmemesi gerektiği yönünde işlem tesis edilmelidir.

-4857 sayılı kanuna tabi işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef, sorumlu gibi memura emir ve talimat verme yetkisini haiz ünvan ve pozisyonlara görevlendirilmemesi yönünde işlem tesis edilmelidir.

-Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki stajyer öğrencilerin SGK prim işlemleri ve prim ödemelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığının 01.02.2024 tarihli ve 95651033 sayılı yazısı çerçevesinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda taşra teşkilatına görüş yazısı gönderilmelidir.

-Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarında kamu görevlisinin üyesi bulunduğu sendikanın temsilcisinin de görüşme ve müzakereye katılma ile oy hakkının bulunduğu, görüşünün diğer kurul üyeleriyle birlikte alınması gerektiği” yönünde taşra teşkilatına görüş yazısı gönderilmelidir.

-657 sayılı kanunun geçici 48. maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmen iken memur kadrolarına geçirilenler yönünden, sözleşmelilik başlangıç tarihinden itibaren üç hizmet yılını tamamlamış olanlara da yer değişikliğine başvuru hakkı tanınmalıdır.

-657 sayılı kanunun 104. maddesinin (D) fıkrası çerçevesinde süt izninin kullanıldığı sürelere tekabül eden ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılması konusunda taşra teşkilatına görüş yazısı gönderilmelidir.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak öğretmen kadroları haricindeki kadrolarda görev yapan bakanlık personeli için müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı sağlanmalıdır.

-Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda gerçekleştirilmesi elzem olan değişiklikler ve yeni düzenlemeler kapsamında;

(a) kariyer basamakları yazılı sınavının kaldırılarak öğretmenlikte en az 5 yıllık hizmeti bulunanların uzman öğretmen, en az 10 yıllık hizmeti bulunanların başöğretmen ünvanını alabilmesi,

(b) özel öğretim kurumlarında, aday öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte geçirilen sürelerin kariyer basamakları sürecinde hizmet süresi tespitinde değerlendirilmesi,

(c) şube müdürü, sayman, eğitim uzmanı, ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, eğitim müfettişi kadrolarında bulunanlara da hizmet süresi esasına göre uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunma ve mali haklarından yararlanma hakkı tanınması,

(d) ek ders birim ücretine esas gösterge rakamının 230’a çıkarılması,

(e) sözleşmeli öğretmenlik başlangıç süresi esas alınarak kadroya geçirilen öğretmenlerden üç yıllık hizmet süresini tamamlayanlara yer değişikliği için başvuru hakkı tanınması,

(f) eğitim kurumu yöneticiliğinin ikinci görev kapsamından çıkarılarak kadro güvencesine kavuşturulması,

(g) eğitim çalışanlarına yönelik görev sırasında veya görevi nedeniyle işlenen kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarında verilecek cezanın en az yarı oranda artırılması, hapis cezalarının ertelenmemesi, kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılması, kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi suçu kapsamına eğitim çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının da eklenmesi; özel öğretim kurumları personelinin bu suçların mağduru olmaları hâlinde kamu görevlisi sayılmaları yönünde ilgili ceza kanunlarında değişikliğe gidilmesi hususlarında kanuni düzenleme yapılması noktasında girişimlerde bulunulmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı hâlde zorunlu hizmet alanlarında görev yapan veya söz konusu alanlara kendi istekleriyle atanmış olanlara da görev yaptıkları hizmet alanlarına özgü hizmet puanı verilmelidir.

-Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yüz yüze eğitim veren Anadolu İmam Hatip liseleri, tam gün tam yıl eğitim yapan eğitim kurumları kapsamına alınmalıdır.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında tüm kadro ve ünvanlar için çalışan seçimi, eğitimi, ücret yönetimi, iş bölümü, insan gücü planlaması, iş tasarım süreçleri, kariyer geliştirme ve planlama, iş sağlığı ve güvenliği, iş riski, iş değerlemesi ve ücretlendirme gibi insan kaynakları yönetimi uygulamalarına temel oluşturacak “iş analizi” ile bakanlığın insan kaynakları yönetimi politikalarının bilimsel bir yaklaşımla belirlenmesine yönelik bir süreç başlatılmalıdır.

-CİMER, MEBİM uygulamaları başta olmak üzere isimsiz ve imzasız şikâyetlerle kamu hizmetlerinin işleyişini aksatan, kamu görevlilerini haksız ve mesnetsiz suç isnadı ve ithamlara maruz bırakan uygulamalarla başlatılan soruşturmalar sonucunda suçsuz olduğu tespit edilen kamu görevlilerini şikâyet edenler hakkında 657 sayılı kanunun 25. maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği yönünde merkez ve taşra teşkilatına genel bir yazı gönderilmelidir.

-Tüm bakanlık çalışanlarının proje, hizmet içi eğitim, çalıştay, sınav görevi vb. mesleki gelişim ve mali hak getirisi bulunan kurumsal faaliyetlere başvuru şartlarını ve değerlendirme kıstaslarını barındıran, görevlendirme taleplerinin şeffaf bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılmasına imkân veren bir elektronik başvuru ve değerlendirme sistemi hayata geçirilmelidir.

-Eğitim kurumları yöneticilerine, görev tanımlarında bulunmayan ve hukuken sorumlu tutulamayacakları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve denetimi görevi verilmemesi gerektiği yönünde genel bir yazı gönderilmelidir.

-Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan engelli personele de ulaşım kartı verilmelidir.

-Bakanlığın bazı birimlerinde halen devam etmekte olan 15 Temmuz süreci sonrası başlayan “nöbetçi memurun binadaki tüm personel ayrılıncaya kadar ayrılmaması, tüm kapı ve pencereleri kontrol etmesi vb.” görev tanımı içinde olmayan yükümlülükler sonlandırılmalıdır.

-Bakanlık merkez teşkilatı birimleri arasında ve merkez teşkilatından taşra teşkilatına personelin yer değişikliği işlemleri, görev yapılan birimin iznine bağlı olmaksızın gerçekleştirilebilmelidir.

-Öğrenci sayısının çok az olması ve söz konusu öğrencilerin özel durumları nedeniyle sık sık sağlık sorunları yaşamalarından hareketle devamsızlık yapmalarının olağan olduğu özel eğitim sınıflarında, özel eğitim öğretmenlerinin sınıfta hazır bulunmalarına rağmen öğrencilerin derse gelmemesi hâlinde ders görevlerinin yapılmış sayılması yönünde görüş yazısı gönderilmelidir.

-Bakanlık merkez teşkilatında temizlik görevleri için istihdam edilen 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personele idari görevler/işler verilmemelidir.

-Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, yerleşim yeri dışındaki sınav mahallerinde görevlendirilen personele, sınav dönemlerinde öğretmenevlerinde öncelikli oda tahsisi yapılmalıdır.

-Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere alan ayrımı gözetilmeksizin bu görevleri karşılığı haftalık 36 saat; bakanlık merkez teşkilatında görev yapan veya geçici olarak görevlendirilen bütün yönetici ve öğretmenlere fiilen yürüttükleri görevler arasında bir ayrım yapılmaksızın haftada 27 saat; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere de bu görevleri karşılığında haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmesi konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

-Bakanlık kadro ve pozisyonlarındaki bütün personele, mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama otellerinde konaklama ücretinde yüzde 50 oranında indirim yapılması sağlanmalıdır.

-Ulaşım amacıyla bakanlık merkez teşkilatı personeline verilen ANKARA KART’lara yüklenen toplu taşıma ücretinin nakit olarak aylıklarla birlikte ödenmesi sağlanmalıdır.

-Görevde yükselme sınav sonuçları kapsamında atamaya konu edilecek kadrolar için atama sürecinde mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanların mazeretlerinin bulunduğu yere; engelli personelin ise istemeleri hâlinde bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

HABERE YORUM KAT

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum