Norm Fazlası Branşçılar için İTİRAZ DİLEKÇE Örnekleri

Norm Fazlası Branşçılar için İTİRAZ DİLEKÇE Örnekleri

Norm Fazlası Branşçılar için İTİRAZ DİLEKÇE Örnekleri:

Norm Fazlası Branşçılar DİKKAT: Yapacağınız işlemler ve ŞERH gerekçelerine -dayalı- (İtiraz) DİLEKÇELERİni mutlaka kayıta ALDIRDIKTAN sonra isterlerse ŞerhLİ TERCİH yapmaları daha uygun olacaktır !!!

AÇIKLAMA:

Norm fazlası tebliği yapılan arkadaşların yapacağı işlemler 3 aşamadan oluşmaktadır.

1. OKULDA YAPILAN TEBLİĞE ŞERHLİ İMZA ATMA,

2. Aşağıda örneğini yayınladığımız şerh gerekçelerine ve DURUMLARINA UYGUN maddelerden oluşan İTİRAZ DİLEKÇESİNİ okul müdürlüğüne verme. Bu işlem itiraz dilekçesi tercihlerde ŞERHLERE UYGUN, MEVZUATA VE HUKUKA DAYALI GEREKÇELERDEN oluşmalıdır.

3. İstekli olan arkadaşların doğrudan tercih yapmaları veya tercih yapmak isteyenlerin aşağıda yayınlanan ŞERH GEREKÇELERİNE UYGUN OLARAK ŞERHLİ TERCİH yapmaları daha uygun olacaktır.

 

 

GÖREVİ :

ÜNVANI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Norm Fazlası İtiraz

 

…….. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMEK ÜZERE)

 


İlgi

:

a) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 

b) M.E.B. Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

c) M.E.B.'Na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

 

d) Afyonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2012 Tarih Ve 38260 Sayılı Yazısı

 

ilgi (d) gereğince ………………………………….okulu/lisesinde norm fazlası olduğum tebliğ edilmiştir. Ancak bu konuda hakkımda yürütülen işlemlere:

(Aşağıda belirtilen 12 maddeden veya diğer itiraz maddelerinden durumumuza ve tercihlerinize uygun olan maddeleri seçerek bu bölümü düzenleyip yazınız. )

Gereğini arz ederim.

Tarih

Ad - Soyad

İmza

 

 

(Durumumuza uygun ekleri seçip itiraz dilekçemize ekleyelim. Aşağıdaki Örnekler gibi)

EK 1: Eş Özrüne ait görev yeri belgesi

2: Alan değişikliği ile yapılan atamamanın atama kararnamesi

3: İlk Atama kararnamesi

4: MEBBİS Görev kaydı belgesi

5: Hizmet Puanı kartı….

 

 

1- Branşım bazında norm fazlası olanların isim listesi ve hizmet puanları yayımlanmadığı için bu durum mağduriyetime yol açabilecektir. (2 kademede uygulanması gereken işlem tek bir kademe ve uygulama ile ilgi (d)'de ki şekli ile uygulanması mağduriyetime yol açacağı için şerhlidir.)

2- MEB. İKGM. Tarafından 20.09.2012 tarihinde yayınlanan “İl İçi Alan Değişikliği” başvurusunu yaparak …………………………………. Okuluna ………………..tarihinde atandım. Bu atamam norm kadro yönetmeliğine göre Norm açığı (ihtiyaç gösterilen) kadrolu atanmama rağmen,27.12.2012 Tarih ve 38260 sayılı yazıya istinaden norm fazlası olarak gösterilmiş olmam tarafımdan şerhlidir.

3- Eş durumu özrü/Eğitim Özrü/Sağlık Özrü …. Gibi özür durumları gözetilmeksizin yapılacak işlemler şerhlidir.(Aile Bütünlüğü yok sayılarak veya çocuğumun sürekli bakım ve tedavisi gerektiren ……………………… hastalığı veya bakmakla yükümlü olduğum anne ve babanın rahatsızlığı veya çocuğumun SBS puanı ile ………………………………. Okulunda eğitim görmesi gibi)

4- Ağustos 2012 veya 2012 Eylül aylarında yapılan 1.,2.3., 4., 5. Özür Durumu tayini ile ……………………… tarihinde …………………………okulunda göreve başladım. Dolayısıyla …………………………özür grubunda okulumdaki ihtiyaca göre atandım. İlgi (d) gereğince hakkımda yapılacak işlem şerhlidir.

5- 6287 Sayılı Kanun gereğince ………………………………. Okulunun ………………………… kurumuna dönüşmesi sonucunda normum …………………………………okuluna taşınmıştır. Ancak ilgi(d ) gereğince norm fazlası işleme tabi tutulmuş olmam isteğim ve tercihim dışında oluşmuştur. İdarenin yapılan bu işlemde yetki ve sorumluluğu vardır. ilgi(d ) gereğince norm kadro yönetmeliğine dikkat edilmeksizin yapılan bu işlemler mağduriyetime yol açtığı için tarafımdan şerhlidir.

6- ilgi(c )esas alınarak çalıştığım……………………………………………. Okulunda ……………………………………. Branşında norm fazlası olduğum tarafımdan şerhlidir. Okulumdaki ders yükü öğenci sayısı ve şube sayıları dikkate alındığında norm hesaplamasına aykırı olarak norm fazlası olmadığım için şerhlidir.

7- ilgi(c )'de “Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu” başlığı ,11.md, “Örgün ve Yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinde haftalık toplam ders yükü;

a) 6 - 31 saate kadar 1,

b) 31 - 42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

Öğretmen normu verilir.Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen normu verilir. (Bir branştaki toplam ders yükü hesaplanırken o branşın okutabileceği ders saati toplamı alınır.Örn: 26 biyoloji + 2 saat seçmeli biyoloji + 2 saat sağlık bilgisi olmak üzere toplam= 32 saat ders yükü bulunur.Biyoloji normu 2'dir.İdarecilerden birinin Biyoloji alanında olduğunu düşünürsek 6 saat düşülür.Bu durumda ise Biyoloji öğretmen normu 32-6=26 Saat olur norm 1'dir. Ayrıca Tüm Branşçılarda Rehberlik dersi maaş karşılığı okutulacak ders olduğu için artı olarak toplam ders yüküne eklenmelidir.)

8- ilgi(c )'de “Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu” başlığı ,11.md/c fıkrası 2.bendinde … “ ancak,Anadolu ve fen lisesindeki okullar ile ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları(5), özel eğitim okul ve kurumları hariç(2),aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branş itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde o yerleşim merkezindeki (1'den fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahile edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate 1 kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla okul ve kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkerzi olarak değerlendirilir.……..” Hükmü uyarınca norm fazlası olduğum tarafımca şerhlidir.

9- İlgi (c) 15/f maddesi, “Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların ; 2.fıkrası (Değişik alt bent:17/1/2011- 2011/1331 B.K.K.)2) “Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.” >> Genel lise statüsünden Anadolu lisesine dönüşüm halinde olan Liselerde bir brantaki toplam ders yükü her iki statü-anadolu ve genel lisedeki birlikte hesaplanır.ÖRN: DÖNÜŞÜM HALİNDEKİ AFYON-MERKEZ ATATÜRK ANDOLU LİSESİNDE TARİH BRANŞI İÇİN;ANADOLU STATÜSÜNDE TARİH ALANINDA 38 SAAT + ATATÜRK LİSESİ-GENEL LİSE STATÜSÜNDE- 46 TARİH DERS YÜKÜ OLDUĞUNU VARSAYALIM.TOPLAM 84 TARİH ALANINDA DERS SAATİ İÇİN BU OKULDA TARİH ÖĞRETMENİ NORM KADROSU 4'TÜR.PEKİ NORM FAZLASI KİM OLACAK ? SORUSU KADROLU ÖĞRETMENLERİN İÇİNDE ANADOLU STATÜSÜ OLAN VEYA OLMAYANLARA HATTA HİZMET PUANLARINA GÖRE HER OKUL VEYA BRANŞ İÇİN DEĞİŞKENLİK ARZEDER.İLGİLİ MADDE ŞÖYLE DEVAM ETMEKTE >> “ANCAK, Anadolu statüsündeki okulların ilgili mevzuatına göre öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen - yani sınava dayalı olarak YERLEŞMİŞ ve bu statüyü kazanmış olanlar- ve haftada bir öğretmenin zorunlu olarak okutmak durumunda olduğu ders miktarına ulaşan dersler bunun dışındadır” >> ANADOLU STATÜSÜNÜ HAKETMİŞ OLANLAR ÖNCELİKLİDİR.ANCAK ZORUNLU OLARAK OKUTMAK (maaş karşılığı 15 saat Anadolu ders yükünü alanlar 2.,3, ve 4,…. Normu ANADOLU STATÜSÜNDEKİLER ALMIŞ OLUYOR.BU DURUMDA GENEL LİSE STATÜSÜNDE OLAN ÖĞRETMENLERDEN EĞER NORM DIŞI KALACAK VARSA HİZMET PUANI DÜŞÜK OLAN NORM FAZLASI DURUMUNDADIR.DÖNÜŞÜM HALİNDEKİ OKULLARDA DERS YÜKÜNÜN TOPLAMI NORMU BELİRLEMİŞ.ANADOLU STATÜSÜNDEKİ DERS YÜKÜ ÖNCELİKLİ OLARAK ANADOLU GRUBU İÇİN NORM SAYINI BELİRLEMİŞ OLMAKTADIR. ÖRN >> Toplam norm :Tarih için 4 olsun okuldaki öğretmen sayısı 5 ise tarihte 1 norm fazlalığı vardır.Bu öğretmenlerden 2 tanesi ÖNCEDEN Anadolu statüsünü kazanmış ise Anadolu grubunda en az 15 saat ders herbirine düşüyorsa 2 öğretmen Anadolu normunda sayılacaktır.Geriye kalan 3 öğretmenimiz Genel lise statüsünde ise kendi içlerinde HİZMET PUANI AZ OLAN NORM FAZLASI DURUMUNDADIR.{ Çok Çok İSTİSNAİ bir durum olarak Dönüşüm halindeki okullarda bir branşta 24 saat Anadolu Grubunda ders olduğunda Anadolu statüsü için 1 norm ayrılmış demktir.Farz edelimki genel lise statüsünde ise 26 saat ders yükü olduğunu ve 1 norm olduğunu bu durumda 2 öğretmen daha olduğunu bu 2 kişiden 1 öğretmenin Anadolu hakkı önceden kazanmış olduğunu diğer arkadaşın ise Aanadolu statüsünün olmadığını varsayalım.Şimdi Burada biri Norm FAZLASI DURUMDADIR.Anadolu statüsünü önceden kazananmış olan 2 kişiden HİZMET PUANI FAZLA OLAN,ANADOLU NORMUN OLACAKTIR.Ancak Anadolu statüsünü daha önce kazanmış ancak anadolu grubundaki ders saati yetrsizliğinde dolayı bu arkadaşımız GENEL LİSE STATÜSÜNE GİRECEKTİR.3.Öğretmenimizin ise Anadolu statüsü önceden de olmadığını ancak kendi zümresi içinde HİZMET PUANI EN YÜKSEK veya Anadolu statüsünü önceden kazanmış ancak Anadolu grubundaki ders yükü yetersizliğinden genel lise statüsünde kaldığı takdirde; BU İKİ KİŞİDEN HANGİSİNİN NORM FAZLASI OLACAĞI KESİN ve NET OLARAK ÖNGÖRÜLMEMİŞ OLUP HER İKİ ÖĞRETMEN İÇİNDE KONU İTİLAFLIDIR.(BU DURUMDA HER İKİ TARAFTA HAK İDDİA EDEBİLİR.2013 HAZİRAN VEYA YAZ DÖNEMİNDE ANADOLU STATÜLERİNİN NASIL OLACAĞI/ YANİ ÖĞRETMENLER İÇİN SINAVLI MI YOKSA SINAVSIZ MI OLACAĞI BİLİNMEMEKTEDİR.SINAVA GİRMİŞ BAŞARILI PUAN ALMIŞ ANCAK ANADOLU STATÜSÜNE GEÇEMEMİŞ VEYA ÇALIŞTIĞI KURUMDA ANADOLU NORMU İDARECE AÇILMADIĞI İÇİN MAĞDURİYET ANCAK ÇALIŞTIĞI KURUMDA İLERİ Kİ DÖNEMLERDE BAKANLIKÇA AKTARILMA BEKLENTİSİNDE OLAN ÖĞRETMENLER İLE SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMASI BEKLENTİSİNDE OLAN ÖĞRETMENLER İÇİN

MEB ACİLEN STRATEJİSİNİ BELİRLEMELİ VE BU DURUMA ŞİMDİDEN ÖNGÖRÜDE BULUNARAK KONUYA AÇIKLIK GETİRMELİDİR.YANİ ANADOLU LİSELERİNE ÖĞRETMENLER BUNDAN SONRAASI İÇİN SINAVLI MI ALINACAK (?) YOKSA SINAVSIZ SİSTEME DÖNÜLECEK Mİ (?) BAKANLIK ACİLENNNN AÇIKLAMALI ve ROTASINI ÇİZMELİDİR.(Unutmayalım ki en kötü karar , kararsızlıktan daha evladır !!!)

10- Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenleri için 2 ayrı durum ortaya çıkmaktadır.Çalıştığı kurumda 6 saat ve üzeri ders yükü olanlar NORM FAZLASI GÖSTERİLMİŞLERSE KESİNLİKLE ŞERH DÜŞMELİLERDİR.6 saat ve üzeri dersi olanlar NORM FAZLASI GÖSTERİLMİŞLERSE İTİRAZ ETMELERİ GEREKİR.

Ancak kadrosunun bulunduğu okulda 6 saatten daha az dersi olanlar (3,4,5) ÖNCELİKLİ OLARAK AÇIK KURUMLARI TERCİH ETMELERİ GEREKEBİLİR. LAKİN HİÇ İSTEMEDİKLERİ BİR KURUMU(başka ilçeleri tercih etmemeleri) diğer ŞERH GEREKÇELERİ VARSA(EŞ DURUMU ÖZRÜ VEYA ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (Eylül- Ekim 2012) AÇIK OLAN OKULA ATAMASININ KADRO İHTİYAÇ OLMASI , TERCİH ve PUAN ÜSTÜNLÜĞÜYLE ATANMASININ YAPILDIĞINI ve İDARECE YAPILAN İŞLEM SONUCU , 2712.2012 - 38260 sayılı işleme tabii tutuluyorlarsa bu durumda idarenin yapmış olduğu işlemlerin mağduriyetine yol açtığını yazılı olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Bağlayıcılığı bilinmemekle beraber bileşim teknolojileri rehber öğretmeni olarak MEB …./…/2012 tarih ve ……. Sayılı yazıları ve Afyonkarahisar İl MEM ‘nün …/11/2012 sayılı OLUR'u ile ………………….. okuluna/ Lisesine görevlendirmelerinin yapıldığını belirterek NORM FAZLASI OLMALARINA ŞERH DÜŞMELERİ GEREKEBİLİR !

11- Okul REHBER ÖĞRETMENLERİ; Norm kadro yönetmeliğinin 13.maddesine hükümlerine (Çalıştıkları kurumun türüne bakarak ) ŞERH DÜŞMELERİ GEREKEBİLİR- Okul/Kurum türüne ve ÖĞRENCİ SAYILARINA göre karar verip ŞERH DÜŞEBİLİRLER.Örn:13/c md. “ Orta öğretim kurumlarında 150-500 öğrenciye 1 REHBER ÖĞRETMENİ NORMU VERMEKTEDİR.

AYRICA 6287 sayılı kanunla (4+4+4) daha önce çalışmakta bulunduğum…………..İlköğretim Okulu .../…/2012 tarihinde (bkz.Mebbis sayfanıza) …………..Orta Okuluna/İlkokuluna dönüşmesi sonucunda İdari karar ve işlem sonucu NORM FAZLASI OLMAM TARAFIMDAN ŞERH'LİDİR ve bu idari tasarruf mağduriyetime yolaçmıştır.

12- M.E.B. İKGM'nin KPSS puanına göre 10.09.2012 tarihinde ilk atamada …………………….okuluna/lisesine atandım. Ancak Afyonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2012 Tarih Ve 38260 Sayılı Yazısına istinaden Norm Fazlası olarak hakkımda yürütülen işlem mağduriyetime yol açacağı için tarafımdan şerhlidir.

BUNLARIN DIŞINDA DİĞER OLUŞABİLECEK İTİRAZ GEREKÇELERİ İÇİN NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİN BRANŞLARA GÖRE AŞAĞIDAKİ İLGİLİ MADDELERİ İNCELENMELİDİR.

13- Okul Öncesi öğretmen normu için bkz.9.md,

Genel Bilgi ve Meslek Dersi Öğretmen normu için bkz.11.md,

14- Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmen normu için bkz.12.md

15- Branşlar itibarıyla haftalık ders yükü hesaplaması bkz. 15/c md

16- Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olduğu kurumlarda bkz. 15/f md

17- Okul ve kurumların Norm kadro sayılarının değişmesi bkz.18.md.

(değişik 17.01.2011- 2011/1331 B.K.K.)


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.