60 Ay'a İlkesel Olarak Evet, İşlevsel Olarak Hayır ...

60 Ay'a İlkesel Olarak Evet, İşlevsel Olarak Hayır ...

60 Ay'a İlkesel Olarak Evet, İşlevsel Olarak Hayır


MEMUR-SEN ANKARA İLBAŞKANI VE EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA KIR'IN‘60-66 AYLIK EĞİTİM UYGULAMASINA İLKESELOLARAK EVET , İŞLEVSEL OLARAK HAYIR!' KONULU YAZILI BASIN AÇIKLAMASIDIR.
Okulların açılmasına günler kala 12yıllık zorunlu eğitime geçişten daha  ziyade 60- 66 ayını tamamlayan çocuklarınzorunlu eğitime tabi tutulması olayı tartışmanın odak noktasına oturmuştur.
 
Bilindiği üzere 6287 Sayılı Kanunİlköğretim çağını ‘6-13 yaş’ olarak tanımlamış ancak 6. yaşın ‘çocuğun 5 yaşınıbitirdiği eylül ayı sonunda başlayacağını hükme bağlamıştır.
 
Bunagöre 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine göre 2006 yılının Eylül, Ekim ve Kasımayları ile 2007 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında doğan çocukların kayıtlarıe- okul sistemi üzerinden zorunlu olarak yapılmıştır. 2007 yılının Nisan, Mayıs,Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında doğan çocukların kayıtları ise ancakvelilerinin yazılı isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecektir.
 
Ayrıca 30 Eylül 2012 tarihi itibarı ile66 ayını tamamladığı halde fiziksel ve ruhsal açıdan yeterli olmadığı gerekçesiile çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler çocuğun bedensel ve ruhsal özelliklerininokula elverişli olmadığını ya doktor raporu ile belgelendirmek ya da mazeretsizolarak okula göndermediği takdirde her gün için 15 TL ceza ödemek zorundabırakılmıştır.
 
Yine 30 Eylül 2012 tarihi itibarı ile 37-66 ayarasında olan çocuklar da zorunluluk olmamakla birlikte anaokulunda veya anasınıfındaeğitim alabileceklerdir.            Kısaca 2012-2013 Öğretim yılında İlkokul 1.Sınıfına kayıt olacak öğrencilerin durumlarını bu şekilde özetlemek mümkündür.
 
İlköğretimçağının 66 aya indirilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
 
Geçenöğretim yıllarında İlköğretim çağı 72 aydan başlatılırken 2012-2013 öğretimyılında 60-66 aya indirilmesi şartlar oluşuncaya kadar ertelenmesi mümkün olmayanhangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
 
Bu konuda uzmanların, sendikaların veilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşüne başvurulmuş mudur?  Sınıf ve okulöncesi öğretmenlerimizingörüşleri alınmış mıdır? Okul öncesi çağındaki çocukların eğitimini verebilecekeğitilmiş veya hizmet içi eğitimden geçirilmiş olan sınıf öğretmenleri yeterlimidir?
 
66 aylık uygulamasına ivediliklegeçilmesine dair Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş bilimsel bir rapor veyakamuoyu araştırması var mıdır?  Varsaiçeriği nedir?
İlköğretim Okullarımızda anasınıfı çağındakiçocuklar için dizayn edilmiş yeterli derslik, çocukların oturmasına elverişlisıra masa, oyuncaklar, oyun alanları ve bu çağdaki çocukların ihtiyaçlarınıyardım almadan giderebilecek uygun tuvalet ve lavabolar mevcut mudur?
 
Yeterli derslik olmadığınıvar sayarsak ikili eğitimle sorunun çözülmesi durumunda zaman mefhumu dikkatealınmış mıdır?  Bu yaştaki çocukların erkensaatte okula gelip, geç saatlere kadar okulda kalmaya, uzun süre sıralardaoturmaya bünyeleri uygun mudur?
 
Geçen öğretim yılında 71aylık çocuklar bile zorunlu eğitime alınmazken, bu öğretim yılında beş, beşbuçuk yaşındaki çocukların 7 yaş ve üzeri çocuklarla aynı sıra, masa, merdiventuvalet ve lavaboyu kullanmaları aynı servis aracını paylaşmaları eğitimaçısından ne kadar bilimseldir?
 
66 ay uygulaması için çağa ayak uydurma gerekçesi yeterli midir?
 
Zorunlueğitimi 66 aya çeken ve 60 aylık çocukların zorunlu eğitimini velilerinisteğine bırakan Milli Eğitim Bakanlığının gerekçesi gelişmiş Batı ve ABülkelerinde mecburi eğitim çağının daha da erken başladığı; Hollanda’da 48,İngiltere’de 64 ve AB ülkelerinin çoğunda 60 ay olarak uygulandığı dolaysıylaçağa ayak uydurmak için 60- 66 ay uygulamasının ilkesel ve bilimsel olarakdoğru olduğu yönündedir.
 
66 ay uygulaması çağa ayak uydurmak içinyeterli gerekçe midir? Gelişmiş Batı ve AB ülkeleri hangi şartlarda bu eğitimisürdürdükleri de incelenmiş midir? 7 den 70’e herkesi ilgilendiren bir konudavelilerin, eğitimcilerin, yöneticilerin rahatlıkla endişe duymayacakları birortam hazırlandıktan 5-6 yaş çocukların zorunlu eğitimine geçilmiş olsaydı nekaybetmiş olurduk.
 
Mademki60-66 aylık çocuklar zorunlu eğitime tabi tutulacaktı o zaman ilkokul 1+4 yani1 yıllık zorunlu okul öncesi eğitimden sonra 4 yıllık ilkokul şeklinde formüleedilmiş olsaydı daha yerinde bir karar ve daha güzel bir geçiş sağlanamaz mıydı?  Erkenyaşta zorunlu eğitimi başlatmak ve bu yaşı daha bile aşağı çekmek ilkeselolarak doğrudur.    Ancak şartlar buyaştaki çocuklar için hazırlanmadan geçildiği için işlevsel olarak yanlışlığıise apaçık ortadadır.
 
66 ay uygulamasınaneden kaygı duyuluyor?
 
66ay uygulamasına karşı çıkan velilerin, ve uzmanların kaygıları çocukların henüzbebeklik çağından bile çıkamadıkları, kendilerini ifade etmekte zorlandıkları,tuvalet, temizlik ve beslenme ihtiyaçlarını ev ortamında ancak aile yardımıylagiderebildikleri, bunu kalabalık ortamlarda hijyenik olarak yardım almadanihtiyaçlarını gerçekleştiremeyecekleri, okul şartlarının, sınıf ortamının sıra,masa, merdiven, oyun alanı, tuvalet ve lavabo gibi gereksinimlerin, ulaşımimkanlarının 5-6 yaşındaki çocukların kullanımına uygun yapılmadığı yönündedir.
 
Öteyandan 1.sınıf çocuklarına anasınıfı müfredatının uygulanacak olmasına rağmen 40-60kişilik sınıfların bu müfredatı uygulamaya müsait olmadığı, okulöncesiokullarındaki oyun malzemelerinin, istirahat mekânlarının okullarda olmayışı, sınıföğretmenlerinin anasınıfı çağındaki çocukların eğitimine uygun eğitimalmamaları sebebiyle ruhsal açısından ileride telafisi zor sıkıntılardoğuracağı şeklindedir. Bu kaygıların yersiz olduğunu eğitimden azıcık da olsaanlayan birisi söyleyebilir mi?  Bukaygıları duyanlara kaygıya gerek yok demek yeterli cevap değildir. Çocukyardım almadan bu ihtiyaçlarını gideremiyorsa anne, baba rahatça çocuğununokuldan gelmesini bekleyebilir mi?
 
Çocuk 66 ayını doldurduğu halde fiziksel veruhsal açıdan veli tarafından eğitime hazır görülmüyorsa bu durumun doktorraporu ile belgelendirilmeye zorlanması öte yandan 60 ayını dolduran çocuklarınokula kabulünde sadece velinin dilekçesi ile yetinilmesi elbette bir çiftestandart olarak değerlendirilecektir. Bu konuda anne ve babalara güvenilmelionlar dinlenilmeli, özellikle çocukların özel durumları hakkında öğretmenleribilgilendirmeleri istenmeli, okullara yeterli ödenek gönderilerek sadeceçocukların tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarını gidermek için bu işle ilgili yeterlisayıda yardımcı anneler görevlendirilmelidir.
 
Kaygılar 60-66 aylık yaşuygulamasından ziyade şartların oluşmamasındandır.
 
Dikkatedilirse anne ve babaların uzmanların kaygıları yaş uygulamasından değil,yaşlara göre şartların oluşturulamamasındandır. Elbette her yaştaki çocukeğitilebilir niteliktedir. Önemli olan hangi yaştaki çocuğa hangi eğitimi vehangi ortamda verebileceğinizi bilmenizdir.
 
Halen 3 yaşına giren çocukları kreşlere, 4-6yaşına giren çocukları anaokullarına göndermiyor muyuz? Neden kreş veanaokullarını tartışmıyoruz? Çünkü okul şartları, ulaşım durumu, sınıflarınoluşumu, tuvalet lavabolar, oyun alanları, beslenme ve istirahat etme biçimlerihep öğrencilerin yaşlarına göre şekillendirilmiştir.
 
Dünyaçapında, 3-6 yaşlarında ki çocukların zorunlu eğitime tabi tutulduğuülkeler  elbette vardır. Bu ülkelerdeaynı yaş gruplarında zorunlu eğitime tabi tutulan çocuklara hangi şartlardaeğitim verildiğini biliyor muyuz? Şartları oluşturmadan sadece ‘dünya çapındadaha erken yaşlarda zorunlu eğitim veriliyor’ gerekçesinden hareket ederek paldırküldür uygulamaya geçilmesinin sancılarının olacağı muhakkaktır.
 
Geçen yıl anaokulunda olan öğrencinin bu yılilkokul 1. Sınıfa kayıt yaptırmasını istiyoruz. Öyleyse oradaki okul şartlarını yeni okuluna taşımamız lazımdır. Ya davelilerin kaygılarını haklı bulmamız gerekir.
 
60-66 aylık eğitim uygulaması taraf veanti taraflarca aylar üzerinden değil şartlar üzerinden tartışılmalıdır. 5-6yaş çocukların eğitimine karşı çıkmak için karşı çıkmak ne kadar yanlışsa okullarısınıfları, araç ve gereçleri beş, beş buçuk aylık çocukların eğitimineelverişli hale getirmeden bu yaştaki çocukları zorunlu eğitime zorlamakta okadar yanlıştır. Şartlar hazırlandığı takdirde beşikten mezara kadar heryaştaki insanın eğitimine sonuna kadar evet. Şartlar oluşturulmadan yapılandayatmaya sonuna kadar hayır!
  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum