EĞİTİM-BİR SEN NE İSTİYOR?

EĞİTİM-BİR SEN NE İSTİYOR?

Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Sekreteri İsmail ÇETİNKAYA'nın sitemize göndermiş olduğu basın açıklaması

 EĞİTİM-BİR SEN NE İSTİYOR?

Sendikaların kuruluş amacı üyeler arası yardımlaşma, tek vücut olarak hareket etme ve üyelerinin dertlerini dert edinme, sağlanan başarı ve kazanımların arttırılması gayreti, onurlu ve insanca yaşama standartlarının sağlanma çabasından oluşmaktadır.

Türkiye’de memur sendikaları, mevzuatın engelleyici hükümlerine rağmen uluslar arası hukuk normlarına dayanılarak fiilen kurulmuşlar ve ilk kuruluş başvurusunu 14 Şubat 1992’de Eğitim-Bir-Sen yapmıştır.

Eğitim-Bir-Sen 2011 yılında yetkili sendika olmasıyla eğitim çalışanlarının beklentileri ve hedefleri  bir kat daha artmıştır. 2011 Yılına kadar yetkili olsa da olmasa da Eğitim-Bir-Sen yetkili sendika sorumluğu ve bilinci ile çalışmış, beklenti ve hedefleri boşa çıkarmamaya özen göstermiştir.

2012 yılına kadar Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 18. Milli Eğitim Şurası’nda verdiği önerge ile tüm öğretmenlerin kademeli olarak sözleşmeliye dönüştürülmesi girişiminin engellenmesi, Hizmetlilere verilen giyim yardımının nakit olarak verilmesi, Maaş promosyonlarının tamamının çalışanlara verilmesi, Enflasyon oranının yapılan maaş zam oranını aşması halinde, aradaki farkın kamu görevlilerine aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması, Yıllarca alınamayan yollukların ödenmesi, Çocuk parasında iki çocuk sınırının kaldırılması, Emekli memurların yol harcırahının 750 TL. ye çıkarılması, Tüm sendikalılara 45 TL. Toplu Görüşme Primi ödenmesinin sağlanması, Anayasa Değişikliği ile Toplu Sözleşme Hakkı sağlanması, Öğretmenevi aidatlarının kaldırılması, Tüm Eğitim-Bir-Sen üyelerin Sigortalı yapılması, Üyelerine yönelik indirim anlaşmaları, Üniversitelerle işbirliği içerinde Master , Doktora imkanlarının sunulması………. Daha birçok başarının altında Eğitim-Bir-Sen bulunmaktadır.

11 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4688 Sayılı Kanun’da değişiklik öngören yasa ile Toplu Görüşme, tarihin tozlu sayfaları arasında yer almış, memur sendikalarının ve çalışanların önünü açan Toplu Sözleşme yerini almıştır.

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Dayanışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 20.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve Memur Sendikaları için artık tarihin ilk Toplu Sözleşmesi yapılma aşamasına gelinmiştir.

Eğitimcilerin hergün okullarda, arkadaş sohbetlerinde ve mesleki toplantılarında, hemen hemen her yerde büyük ümit bağlayarak,  büyük bir beklenti içerisine girdikleri Eğitim-Bir-Sen’den beklentiler neler  diye sorduğumuzda burada yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen 2012’de neler istiyor sorusu ve cevabı geliyor karşımıza:

EK ÖDEME: Öğretmen için ek ödeme oaranlarında 50 Puan ( 314 TL.) artış yapılması,

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI: Tüm eğitim çalışanlarına özel hizmet tazminatı 107 TL.  Şeflere ise yapılan artışların gerisinde kaldıkları için 170 TL. artış sağlanması,

EK TAZMİNAT: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı cetvel’de yer alan yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının %10-90 oranında 7  Bölgeye  göre  tazminat ödenmesi, İl ve İlçe Merkezine 10 km. ve daha uzak olan yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara %15-25 arasında tazminat ödenmesi,

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE: 18. Milli Eğitim Şurasında alınan karar gereğince 24 Kasım Öğretmenler gününde Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlara  (Öğretmen, Hizmetli, Memur, Teknisyen,……….) ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının %250’si tutarında ikramiye ödenmesi,

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan tüm eğitim çalışanlarına her yılın 15 Eylül tarihine kadar ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i  oranında (2012 Yılı için 1036 TL.)  ödenmesi,

EK GÖSTERGE: GİH Sınıfı çalışanlarının ek göstergesi 600 Puan arttırılması, Öğretmenlerin 1. Derecede olanların gösterge rakamının 3600’e çıkarılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroları için 1. Derece 2200, 2. Derece 1600, 3. Derece 1200, 4. Derece için 1100 olarak uygulanması,

OYAK KESİNTİLERİNİN İADESİ: Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarından yapılan OYAK kesintilerinin başvuruyu takiben bir ay içerisinde ödenmesi,

EK DERS ÜCRETİNİN ARTTIRILMASI: Ek Ders saat ücreti gündüz 15 TL. gece eğitimi için 17 TL. ‘ye çıkarılması,

İLKSAN ZORUNLU ÜYELİĞİNİN KALDIRILMASI: Sandık üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin üyelikleri, istekleri doğrultusunda sona erdirilerek zorunlu üyelik uygulamasına son verilmelidir. Zorunlu üyelikten ayrılmak isteyenlerin sandığa ödemiş oldukları aidatlar ve sair ödemeleri tek seferde ödenmelidir.

BULUNDUĞU YERLEŞİM BİRİMİ DIŞINDA SINAVA GİRENLERE HARCIRAH ÖDENMESİ: Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen sınavlarda adayların memuriyet mahalleri dışında sınava girmelerini gerektirecek mahiyetteki sınavlara katılan adaylara söz konusu sınavlar için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi yapılması,

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel ile öğretmenevleri, akşam sanat okulları ve otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan kurum yöneticileri ve diğer personele fazla çalışma süreleri her saat için 2012 için 4-15 TL.  2013 yılı için 5-20 TL. üzerinden arttırılarak fazla çalışma ücreti ödenmesi,

İkili öğretim yapılan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmen dışındaki personele, fazla çalışma sürelerine karşılık her saat için 2012 yılı için 15 TL. 2013 yılı için 20 TL. fazla çalışma ücreti ödenmesi,

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME: Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında en az 5 yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilmesi, Bir yıl içinde sınavların yapılması ve her iki yılı geçmeyecek şekilde sınavların yenilenmesi, Uzman Öğretmenlik için en az 7 yıl fiilen öğretmenlik, Başöğretmenlik için en az 5 yıl fiilen Uzman Öğretmenlik yapmış olanlar sınava katılmak üzere müracaat edebilmelidir.

DEVLET PARASIZ YATILILIK BURSLULUK KONTENJANINDAN YARARLANMA: Parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına katılacak öğretmen çocuklarına tanınan %15 lik kontenjandan tüm eğitim çalışanları çocuklarının yararlanmasına imkan verilmelidir. Yıllık gelir toplamında fert başına düşen miktarda değişikliğe gidilmelidir.

ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME HAKLARI: Özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya hizmet süresi hesaplanmasında 30 Eylül tarihi baz alınması, eş durumu ve öğrenim durumu yer değiştirmeleri Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez, sağlık durumu ve genel ve özel hayatı etkileyen sebeplerde süre şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi, talep ettikleri eğitim kurumlarına ataması yapılamayan öğretmenlerin istekleri dikkate alınarak il emrine atamaları yapılması,

İKİ YILA BİR KADEME VERİLMESİ: Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlara hizmet ayrımı yapmadan zorunlu hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarında görev yapanlara, bu bölgelerde çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi, zorunlu atanma şartı aranmaksızın uygulanması,

SÖZLEŞMELİ İKEN KPSS PUANI İLE KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENLER: 632 Sayılı KHK kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilirken memuriyet kadrolarına geçirilenlere tanınan hakların aynısı verilmesi,

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ: 2012 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılması, Şube müdürlüğüne Ek-1 yerine ön sınav yapılarak atama yapılması,

2011 YILI ÖNCESİ VERİLEN ÖDÜLLER: Aylıkla Ödül Belgelerinin 657 Sayılı Kanunun 122 ‘nci maddesinde belirtilen ödülle, takdirname belgelerinin üstün başarı belgesiyle, teşekkür belgelerinin  başarı belgesi ile denk olarak değerlendirilmesi,

ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAMIŞ ÖĞRETMENLER: Askerliklerini asker öğretmen olarak yapmaları sağlanmalıdır.

ADAY MEMURLARA DİSİPLİN CEZASI: Herhangi bir disiplin cezası alan aday memurların görevlerine son verilmemelidir.

GİH ve YHS SINIFI KADROLARINDA ÇALIŞANLARA YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı haricinde kalan kadrolarda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele, bulundukları kurumda 3 yıl çalışanlar istekleri  doğrultusunda il içi/ il dışı Temmuz ayında atamalarının gerçekleştirilmesi, sağlık, eş ve öğrenim özrüne bağlı yer değiştirmelerde süre şartı aranmaksızın taleplerin gerçekleştirilmesi, Becayiş işlemlerinin bir ay içinde yapılması,

EK DERS ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK: Yöneticilerin derse girme zorunluluğu 6 saate kadar şeklinde değiştirilmesi, Gelir vergisi kesilmemesi, yüksek lisans yapmış olanlara %25, doktora yapmış olanlara %40 oranında fazla ödenmesi, her 6 saat için 1 saat hazırlık ve planlama ücreti ödenmesi, Vekalet ayrımı yapmaksızın yöneticilere yıllık ve mazeret izinleri sırasında da ek ders ücretlerinin ödenmesi, Açık öğretim iş ve işlemlerini yürüten yöneticilere ilave 5 saat ek ders ödenmesi, Ders dışı eğitim çalışmalarında %5 sınırının kaldırılması, İkili öğretim yapan eğitim kurumları yöneticilerine haftada 10 saat ek ders ödenmesi, Hafta sonları ve mesai saatleri dışında yapılan Hizmetiçi eğitimlerinde katılanlara her saat için ek ders ödenmesi, Kar tatili, seçim tatili, dini bayramlar, SBS vb. nedenlerle öğrencilerin bulunmadığı durumlarda yerine getirilemeyen ders görevleri yapılmış sayılarak ek dersleri ödenmesi, Branş dışında girilen derslerin aylık karşılığı ders saati ile ilişiklendirilmeden ek ders ücreti ödenmesi, Şef kadrolarında bulunanların tümüne 2250 puan üzerinden yan ödeme yapılması, Tam gün tam yıl eğitim ve öğretim yapılan kurumlarda müdür yardımcılarına müdür başyardımcısı kadar ek ders ücreti ödenmesi, Sınav ve komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir sınırlamaya tabi tutmadan her sınav görevi yada komisyon görevi karşılığı 6 saat ek ders ödenmesi, Öğretmenlerden yöneticiliğe görevlendirilenlere görevlendirildikleri kadro ve unvan için öngörülen ek ders ücretinin ödenmesi,

YÜZDELİK ZAM: 2012 için %16, 2013 için %14

SEYYANEN  ZAM: Maaş artış oranına ek olarak 2012 için 120 TL.  2013 için 80 TL.

KIDEM AYLIĞI: 20’den 100’e çıkarılması 25 yıllık sürenin kaldırılması,

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: 2012 için 90 TL.  2013 için 120 TL.

EŞ YARDIMI: 2012 için 200 TL.  2013 için 240 TL.

ÇOCUK YARDIMI: 2012 için 50 TL.  2013 için 60 TL. Üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat arttırılması,

DOĞUM YARDIMI: 165 TL. olan doğum yardımının 660 tl.’ye yükseltilmesi,

ÖLÜM YARDIMI: Memurun kendisi için 1256 TL.  olan ölüm yardımı 2512 TL.’ye  eş ve çocukları için  628 TL. olan ölüm yardımının 1256 TL.’ye çıkarılması,

KREŞ YARDIMI: Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalı, Kreş hizmeti sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL. ödenmelidir.

EVLENME YARDIMI: İlk kez evlenen memura 3140 TL. ilk defa evlenen çocuğuna 1884 TL. evlenme yardımı verilmesi,

ULAŞIM YARDIMI: Her mesai günü için 4 TL. ulaşım yardımı verilmesi,

YEMEK YARDIMI: Çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL. yemek yardımı verilmesi,

GİYECEK YARDIMI: En az 100 TL. olmak üzere giyecek yardımı yapılması,

MUAYENE VE TEDAVİ KATILIM PAYI ALINMAMASI: Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmaması,

GELİR VERGİSİ MATRAHI: 20000 TL. için %15, 40000 TL. için (20000 için 3000 TL.) için %20, 75000 TL. (40000 TL için 7000 TL.) için %27, 75000 TL. fazlası (75000 TL. için 16450 TL.) için %35 olacak şekilde arttırılmalıdır.

4/C LİLER İÇİN TEKLİFLER: 4/C statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam edilmesi, Mevcut ücretlerine 200 TL: seyyanen zam yapılması, Eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılması, sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması, 01/01/2013 itibariyle kadrolu statüye geçirilmesi,

SÖZLEŞMELİLER: Mevcut sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi,

Yukarıda sıraladığımız taleplerimizle ilgili diğer sendikalardan bir takım açıklamalar gelecektir, gelmektedir. Ancak Bu Talepler her geçen gün artan şiddet olaylarına maruz kalan, ancak şefkatle, özveriyle bunlara karşı koymaya çalışan eğitim çalışanlarının daha iyi koşullarda çalışması ve yaşaması için gerekli olan isteklerimizden oluşmaktadır. Eğitim çalışanlarınının sosyal ve ekonomik koşullarında iyileştirme sağlamak toplumun geleceğine yatırım yapmak demek olduğu unutulmamalıdır.

SAYGILARIMLA

 

 

                                                                                           İsmail ÇETİNKAYA

                                                                Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Sekreteri

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.