Kpss puanıyla kadroye geçenler...

Kpss puanıyla kadroye geçenler...

Kpss puanıyla kadroye geçenler


T. C.
DİYARBAKIR
3. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/113
KARAR NO : 2012/720


DAVACI : SEMAHAT KURT
VEKİLİ : AV. TURGUT GERÇEK
Lise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 Yenişehir/DİYARBAKIR
DAVALI : ÇINAR KAYMAKAMLIĞI - Çınar / DİYARBAKIR
DAVANIN ÖZETİ : 25.09.2009 tarihinde Diyarbakır Kayapınar İlçesi
Uyanık İlköğretim Okulun'da sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan ve 06.12.2010
tarihinde KPSS puan üstünlüğü uyarınca kadrolu olarak Çınar İlçesi Aşağı Konak Köyü
İlköğretim Okuluna atanan davacının, geçmiş hizmet süreleri dikkate alınarak zorunlu hizmet
yükümlülüğünün kaldırılması ve 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen
öğretmenlere verilen hakların kendisine de tanınması istemiyle yaptığı başvurunun reddine
ilişkin 19.01.2012 tarih ve 331 sayılı Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin; 632 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameden yararlananlara verilen hakların kendisine tanınmamasının
eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma dilekçesi verilmemiş, davaya ilişkin
belge gönderilmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi’nce önceden belirlenerek
taraflara bildirilen 20.09.2012 tarihinde davacı vekili Av. Turgut Gerçek' in geldiği, davalı
idareyi temsilen gelen olmadığı görülerek duruşma açıldı. Gelen taraflara usulüne uygun söz
verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenerek işin
gereği görüşüldü:
4 Haziran 2011 tarihli ve Mükerrer 27954
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel
Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci maddede, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve
taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya
da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-
geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü
maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş
sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve
48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak
başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla
aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur
kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan
kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize
cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacakları hükme bağlanmış, aynı maddede,


bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve
4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin,
öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak
aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülmüş bulunmaktadır.
Davacının, 25.09.2009 tarihinden itibaren Diyarbakır Kayapınar
İlçesi Uyanık İlköğretim Okulu'nda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre
06.12.2010 tarihinde Çınar İlçesi Aşağı Konak Köyü İlköğretim Okuluna kadrolu Okul Öncesi
Öğretmeni olarak atandığı, adı geçenin 16.01.2012 tarihinde yaptığı başvuru ile 632 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen öğretmenlere verilen hakların kendisine
de tanınmasını istediği, bu isteğinin 19.01.2012 tarih ve 331 sayılı Çınar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işlemiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, davacıya ait hizmet cetvelinin incelenmesinden, davacının
sözleşmeli sürede geçen hizmetlerinin dikkate alınarak 632 sayılı KHK uyarınca 08.12.2011
tarihinde intibakının yapılarak 7.derecenin 1.kademesine yükseltildiği görülmekle birlikte,
davacı başvurusuna cevaben tesis olunan dava konusu 19.01.2012 günlü davalı idare işleminde,
davacı taleplerinin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildiğinden, davacının başvuru
dilekçesindeki taleplerinin karşılanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, sözleşmeli
sürede geçen hizmetlerine ilişkin intibakı yapılan davacı başvurusunun, 632 sayılı KHK
ile kadroya geçenlerle aynı özlük haklara sahip kılınması yolundaki talebi doğrultusunda
değerlendirilmelidir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinin ikinci
fıkrasında, ''Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan
çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kuruma nakli yapılamaz'' hükmüne; aynı
Kanunun 36.maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan C/6 bendinde, ''Bu Kanunun
4 üncü ve 237.maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete
geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe
ilerlemesi her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.'' hükmüne yer
verilmiştir.
Olayda, davalı idarece aksi yönde bir iddiada
bulunulmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, 25.09.2009 tarihinden itibaren Diyarbakır
Kayapınar İlçesi Uyanık İlköğretim Okulu'nda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında
sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan ve kadrolu öğretmenliğe atandığı 06.12.2010
tarihine kadar olan süre içerisinde 657 sayılı Yasanın 55.maddesinde öngörülen temel eğitim ile
hazırlayıcı eğitime tabi tutulduğu anlaşılan ve Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre
kadrolu öğretmenliğe atandığı 06.12.2010 tarihinden itibaren davalı idareye başvuruda
bulunduğu 16.01.2012 tarihi itibariyle bir yıllık adaylık süresini tamamladığı açık olan
davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe
atanmamış olsa bile, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirdiği
hizmet sürelerinin aynı Yasanın 36.maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında yer alan C/6
bendi hükmü gereği kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi
gerekmesi ve bu kapsamda davalı idarece gerekli değerlendirmenin yapılmış olması nedeniyle,
söz konusu hizmet sürelerinin de göz önünde bulundurularak anılan Yasanın 54 ila
58.maddeleri çerçevesinde adaylık süresine ilişkin bir değerlendirme yapılması, başarılı
olduğunun anlaşılması halinde asli memurluğa atanması ve buna bağlı olarak mevzuatla
tanınan diğer haklardan (zorunlu hizmet muafiyeti, özür durumuna bağlı atama hakkı vs)
yararlanmasının sağlanması gerekirken, adı geçenin başvurusunun reddi yönünde tesis edilen
dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü
yapılan ¨ 150,40 yargılama giderinin ve AAÜT uyarınca ¨ 1.200,00 avukatlık ücretinin d avalı


idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra
davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz
yolu açık olmak üzere 21/09/2012 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
Başkan  NİDAİ DEMİRTAŞ 94904
Üye  OSMAN  ERDOĞMUŞ 97756
Üye   ABDULLAH  PERKTAŞ 101777HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.