Meb,  Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmelik Taslağı

Meb, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmelik Taslağı

Meb Personel , Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmelik taslağını hazırladı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE ]- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmimde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)            Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b)            Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığım,

c)            Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan her derece ve türdeki okullar ile diğer eğitim kuramlarım,

ç) Personel: İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile bu müdürlüklere, bağlı eğitim kurumlarında çalışanları,

d)            Merkez ilçe: ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezlerini,

e)            Millî eğitim müdürlükleri: İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Görevler

Teşkilât

MADDE 5- (I) Her ilde il millî eğitim müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğilim müdürlüğü kurulur.

(2)          II millî eğitim müdürlüğü, eğitim denetmenleri başkanlığı ile hizmetin özelliklerine göre belirlenen birimlerden oluşur, il millî eğitim müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe millî eğitim: hizmetlerini de yürütür.

(3)          İlçe millî eğitim müdürlüğü, hizmetin özelliklerine göre belirlenen birimlerden oluşur.

Görevler

MADDE 6- (1) Mili) eğitim müdürlüklerinin görevleri şunlardır;

a)    Temel eğitim ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,

b)   Eğitim ve öğretimin her kademesi için belirlenen ulusal politika ve stratejileri uygulamak, izlemek ve denetlemek,

c)    Eğitim sistemini, görev alanı çerçevesinde yemliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişinim gerekleriyle uyumlu biçimde geliştirmek.

 

ç)   Eğitime erişimi kolaylaştırmak ve her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanmadım sağlayacak tedbirleri almak,

d)   Başta özel eğitime ihtiyaç duyanlar olmak üzere her bireyin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejileri uygulamak,

e)   Özel öğretimin yaygınlaşmasını kolaylaştıracak tedbirleri almak,

f)    Özel ve resmi eğitim kurulularını açmak; açılmasına izin vermek ve denetlemek,

g)    Üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile eğilimin diğer paydaşlarıyla İŞ birliğini geliştirmek,

ğ) Eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler vc diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla en az yılda bir defa eğilim çalıştayı yapmak ve sonuç raporunu Bakanlığa bildirmek,

h)   örgün eğitim dışında kalan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici eğitim faaliyetlerinin yanında farklı bilgi ve beceriler kazanmak isteyen yetişkinlerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim imkânlarım geliştirmek,

ı) Benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birimler ve Görevleri

Birimler

MADDE 7~ (1) Bu Yönetmelikle tespit edilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla millî eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken birimler şunlardır:

a)    Temel Eğitim

b)   Ortaöğretim

c)    Mesleki ve Teknik Eğitim ç) Din öğretimi

d)   Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

e)   Hayat Bcyu Öğrenme

f)       Özel Öğretim Kurumlan

g)    Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

      ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

h)   AB ve Dış İlişkiler

I)             Strateji Geliştirme

i)     Hukuk ve Mevzuat

      j) insan Kaynaklan Yönetimi

      k) Destek Hizmetleri

l)     Bilgi İşlem

m) İnşaat ve Emlak

      n) Basın ve Halkla ilişkiler

      o) Özel Büro

ö) İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı

2)    Hizmetin gerektirdiği hallerde yem birimler kurulabilir; birimlere yeni görevler verilebilir.

3)    Birimler, il veya ilçenin şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulur.

4)    Görev dağılımı, şube müdürü sayısına göre 11 ve ilçe mili: eğitim, müdürlerince yapılır.

Temel eğitim birimi

MADDE 8- (1) Temel eğitim biriminin görevleri şunlardır:

a)    Eğitim politikalarına ilişkin görevleri;

1)       Temel eğitim ve öğretime yönelik politika ve stratejileri geliştirme çalışmaları yapmak, kararlaştırılan- politika ve stratejilerin il/ilçe düzeyinde uygulanmasını sağlamak,

2)    Temel eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak çalışmalar yapmak,

3)    Eğnimde imkân ve fırsat eşitliğim artıracak çalışmalar yapmak,

4)    Temel eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

5)    Yöneltme/yönlendirme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6)    Eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak,

7)    Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiliklere ait yurt, pansiyon ve benzeri kuramların açılması, devri, nakli, kapatılması, işletilmesi ve denetlenmesiyle ilgili hizmetleri yürütmek.

8)    Öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlan açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek ve başvuru dosyasını, gereğinin yapılması umacıyla ÎI Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ’na göndermek.

9)    Okul öncesi eğitimi programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak,

10)Okul öncesi eğitimi ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzen çalışmaları düzenleyerek ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu oluşturmak ve halle katkısını sağlamaya yönelik tedbirler almak,

11)Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,

12)Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.

b)   Programlar ve öğretim materyallerine ilişkin görevleri;

1) Temel eğitimle ilgili öğretim programlarını uygulamak ve takip etmek,

2)    Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c)    Projelere ilişkin görevleri;

1)    Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasın» yönelik projie faaliyetlerini plânlamak ve uygulamak,

2) Temel eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek vc sonuçlarını değerlendirmek,

3} Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,

ç) Öğrenci işleri vc sosyal etkinliklere ilişkin görevleri;

1)    Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak ve takip etmek,

2)    Her öğretim yılı başında ve sonunda eğitim kurumlanılın kapasitesini dikkate alarak öğrenci kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve sistem dışında Öğrenci bırakılmamasını plânlamak,

3)    Yurt dışından gelen temel eğitim öğrencileriyle ilgili denklik işlemler de olmak üzere tüm iş ve işlemlerini yürütmek,

4)    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası ile ilgili il ve ilçelerde yapılacak törenlerin programını hazırlamak ve koordinasyonuna sağlamak,

5)    Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak,

6)    Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi ış ve işlemlerim yapmak,

7)    Temel eğitim öğrencilerinin yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim uygulamalarıyla ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

8)    Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel sportif ve izcilik faaliyetlerini ve bu kapsamda alınması gereken izinleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

9)    Öğrencilerin ders dışı zamanlarım sosyal, kültüre], sportif faaliyet alanlarında değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

10)Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak,

11)Öğrenci rehberlik ve disiplin faaliyetlerini takip etmek iş ve işlemler: yapmak;,

d)   Eğitim ortamları ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin görevleri,

1)    Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

2)    Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

3)    Okul ve kuram kültürünü güçlendirmek,

4)    Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek,

5)    Bakanlık tarafından belirlenen eğitini kurulularının verimlilik standartlarını uygulamak,

6)    Bakanlık tarafından belirlenen temel eğitim okullarının donatım standartlarını uygulamak,

7)    Temel eğitim okullarının açılması ve kapatılmasına ilişkin ıs vs işlemleri yapmak,

8)    Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak.

e)   izleme ve değerlendirmeye ilişkin görevleri;

1)    Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

2)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,

3)    Jl/ilçede eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4)     Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve değerlendirmek

Ortaöğretim birimi

MADDE 9- (i) Ortaöğretim biriminin görevlen şunlardır;

a)            Eğitim politikalarıyla ilgili görevleri;

1)     Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,

2)    Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,

3)    Ortaöğretime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

4)    Yöneltme/yönlendirme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5)    Eğitim kur tunlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak,

6)    öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlan açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek vc başvuru dosyasının gereği yapılması amacıyla eğitim, denetmenleri başkanlığına göndermek.

b)           Programlar ve öğretim materyalleriyle ilgili görevleri;

1)            Ortaöğretimle ilgili öğretim programlarını uygulamak,

2)            Ders Kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

c) Projelerle ilgili görevleri;

1)            Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerin: planlamak ve uygulamak,

2)            Ortaöğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeler: izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

3)            Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim projelen hazırlamak ve uygulamak.

ç) Öğrenci işleri ve sosyal etkinliklerle ilgili görevleri;

1)    Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini vc aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler a ¡inak,

2)    Öğrencilerin kayıt ve kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işlerini yapmak,

3)    Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim uygulamalarıyla ilgili ış ve işlemlerini yürütmek,

4)    Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası yapılacak sosyal, kültürel sportif ve izcilik faaliyetlerini ve bu kapsamda alınması gereken izinleri planlamak ve uygulanmasın] sağlamak,

5)    Yurtdışından gelen ortaöğretim öğrencileriyle ilgili denklik işlemleri de olmak üzere tün: iş ve işlemleri yürütmek,

6)    19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Hayra mı ile ilgili il/ilçelerde yapılacak törenlerin programını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,

7)    Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlanın sosyal, kültürel, sportif faaliyet alanlarında değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

8)    Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak,

9)    Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, iş vc işlemleri yapmak,

d)   Eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

2)    Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

3)    Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek,

4)    Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek,

5)    Bakanlık tarafından belirlenen eğitim kurumlarının verimlilik standartlarım uygulamak,

6)    Bakanlık tarafından belirlenen ortaöğretim okullarının donatım standartlarını uygulamak,

7)    Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğilimi desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak.

e)   Yükseköğretim koordinasyonla ilgili görevleri;

1)    Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesiyle ilgili genel müdürlükçe alman tedbirleri uygulamak,

2)    Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların uygulanmasında ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3)    Yükseköğretim kumrularıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f)    Yurtdışı eğitimle ilgili görevleri;

1)    Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yurtdışına  gideceklerin ış ve işlemlerini yürütmek,

2)    Öğrencilerin öğrenim süreçlerini takip etmek.

g)    İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

2)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,

3)    İl/ilçe eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4)    Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve

değerlendirmek,

Mesleki ve teknik eğitim birimi

MADDE 10- (1) Mesleki ve teknik eğitim biriminin görevlen şunlardır:

a)    Eğitim politikalarıyla ilgili görevleri;

1)    Mesleki ve teknik eğitime yönelik kararlaştırılan politika vc stratejileri uygulamak.

2)      Mesleki ve teknik eğitimin yerel ve ulusal ihtiyaçlara uygunluğunu sağlayacak tedbirler almak,

3)    Mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak çalışmalar yapmak,

4)    Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,

5)    Mesleki ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

6)    Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve stratejilerini geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

7)    3308 sayılı Kanun ile ilgili görevleri yerine getirmek,

b)   Programlar ve öğretim materyalleriyle ilgili görevleri;

1)    İş dünyasının ihtiyaç ve gereklerini göz Önüne alarak mesleki ve teknik eğitimle ilgili hazırlanan öğretim programlarını uygulamak/uygulatmak,

2)    Ders kitap lan ve eğitim araç-gereçlerı ile ilgili gerekli araştırma vc geliştirme çalışmaları yapmak,

c)    Sosyal ortaklar ve projelerle ilgili görevleri;

1)      Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini plânlamak ve uygulamak,

2)    Mesleki eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

3)    Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla işbirliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,

4)    Meslek odaları ve ış dünyasının temsilcilerinin mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılımım sağlamak,

5)      Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliğini geliştirmek,

6)    ilgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütlen ile mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Öğrenci işleri ve sosyal etkinliklerle ilgili görevleri;

1)    Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak,

2)      Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan,, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işleri yapmak,

3)    Mesleki ve teknik eğitim Öğrencilerinin yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim uygulamalarıyla ilgili ış ve işlemlerini yürütmek,

4)    Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası ajanda yapılacak sosyal, kültürel, sportif ve İzcilik faaliyetlerim planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

5)    Yurtdışından gelen mesleki ve teknik eğitim alanındaki öğrencilerle ilgili iş ve, işlemleri yürütmek.

d)   Eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili görevleri;

1)            Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirme yönünde tedbirler almak,

2)            Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak..

3)            Okul ve kurum kültürünü güçlendirme yönünde tedbirler almak,

4)            Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulanmasını teşvik etmek,

5)            Eğitim kurumlarının, belirlenen verimlilik standartlarına ulaşmaları için destek olmak,

6)            Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla uluslararası ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

7)            Öğrenci velileri ve diğer sosyal tararlarla ilişkileri geliştirmek vc eğitimi desteklemelerin: sağlayıcı tedbirler almak.

e)   İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek.

2)    Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların çalışmalarını izlemek.

3)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,

4)    İl/ilçede eğilim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

5)    Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek vs değerlendirmek.

Din Öğretimi Birimi

MADDE 11-0)Dm öğretimi biriminin görevlen şunlardır;

a)    Eğitim politikalarıyla ilgili görevleri;

1)    Din öğretimine yönelik belirlenen politika ve stratejileri uygulamak,

2)    Din öğretimini yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak çalışmalar yapmak,

3)    Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,

4)    Din öğretimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,

5)    Uygulamalarla ilgili ortaya çıkan hukuki sorunları araştırmak ve gerekli düzenlemeler için teklifte bulunmak.

b)   Programlar ve öğretim materyalleriyle ilgili görevleri;

1)    İmam hatip liseleri meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretini programlanın uygulamak/uygulatmak,

2)    Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c)    Öğrenci işleri ve sosyal etkinliklerle ilgili görevleri;

1)    Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak

2)    Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işleri yürütmek,

3)    Öğrencilerin barınma ve bursluluk iş ve işlemlerini yürütmek,

4)    Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

5)    Yurtdışından gelen öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Sosyal ortaklar ve projelerle ilgili görevleri;

1)    Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje raal iye İlenin plânlamak ve uygulamak,

2)Din öğretimi alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri incelemek  ve sonuçlarını değerlendirmek,

3)            Sosyal taraflarla işbirliği yaparak eğitim projelen hazırlamak ve uygulamak,

4)            îlgıli kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ile din öğretimi alanında işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

d)   İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerin! izlemek ve değerlendirmeli,

2)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek.

3)    İl/ilçede eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4)    Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme vc değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri birimi

MADDE 12- (1) Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri biriminin görevleri şunlardır:

a)    Eğitim politikalarıyla ilgili görevleri;

1)    Özel eğitim ve rehabilitasyona yönelik politika ve stratejileri geliştirme çalışmaları yapmak,

2)    Kararlaştırılan politika ve stratejilerin il ve ilçe düzeyinde uygulanmasını sağlamak,

3)    Bakanlık .¿rafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulama*,

4)    Eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak.

5)    Özel eğitim, rehberlik ve yönlendirme, süreçlerini planlamak ve uygulamak,

6)    Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,

7)    Bilim Sanat Merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

8)    Özel eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

9)    Okullardaki yöneltme/yönlendirme çalışmaları ile ilgili ış ve işlemleri yürütmek,

10)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin etkili ve verimli eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

11)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçların: sağlamak,

12)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin gelişimlerim sağlamak,

■ 3) Mobil rehberlik hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

14) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak.

b)   Programlar ve öğretim materyalleri ile  ilgili görevleri,-

1)    Bakanlık tarafından hazırlanan özel eğitim ile ilgili öğretim programlarını uygulamak uygulatmak

2)    Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c)    Eğitim, rehberlik ve kaynaştırmayla ilgili görevleri;

1)    Bakanlık tarafından belirlenen özel eğitim uygulamaları ile ilgili usul ve esasları uygulamak/uygulatmak,

2)    Engelli Öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

3)    Bakanlık tarafından rehberlik ve kaynaştırma sistem ve uygulamaları ile ilgili belirlenen iş ve işlemleri yürütmek,

4)    Rehberlik servislerinin kurulması ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak.

Ç) Özel yeteneklerin geliştirilmesiyle ilgili görevleri;

1)    özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tamlanması, yönlendirilmesi ve yerleştiril meleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2)       Bakanlık tarafından özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerim artırmaya yönelik geliştirilen stratejileri uygulamak/uygulatmak,

3)    Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele yönelik verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak ve uygulamak,

4} Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında bulunmak,

51     ilgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d)   İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

2)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,

3)    İl/ilçede eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4)    Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek

Hayat boyu öğrenme birimi

MADDE 13- (1) Hayat boyu öğrenme biriminin görevleri şunlardır:

a)    Eğitim politikaları ve programlarıyla ilgili görevleri;

1)    Eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yürütülmesine yönelik oluşturulan politika ve stratejileri uygulamak,

5)    Bakanlık tarafından hayat boyu öğrenme ile ilgili geliştirilen programları uygulamak/uygulatmak,

6)    Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,

7)    Eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak

8)    İnformal öğrenmeyi destekleyici çalışmalar yapmak,

9)    Hayat boyu öğrenmeye yönelik ihtiyaç vc beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak.

b)   Yaygın meslekî eğitimle ilgili görevleri;

1)    Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile ilgili kayıt, kabul, nakil, ödül, disiplin vc başarı değerlendirme gibi iş ve işlemleri yürütmek,

2)    Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim vermek,

3)    informal öğrenme fırsat ve imkânlarını desteklemek,

4)    Öğrenci vc kursiyerlerin yönlendirme vc rehberlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak,

5)    Öğrenci ve kursiyerlerin disiplin durumunu takip etmek, iş ve işlemleri yapmak,

6)    Kurumlarda görevlendirileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c)    Sosyal ve kültürel eğitimler ve faaliyetlerle ilgili görevleri;

1)    Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2)    Çocuklar, gençler ve aileler ile ilgili her türlü eğitim ve sosyo-kültüre! faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

ç) Açık öğretimle ilgili görevleri;

3)    Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,

4)    Açık Öğretim kurumiarında kayıt, nakil ve mezuniyet ile ilgili işlen takip etmek.

5)    Öğrencilerin yönlendirme ve rehberlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak,

6)    İnformal yolla edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d)   Sosyal ortaklar ve projelerle ilgili görevleri;

1)    Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini plânlamak vc uygulamak,

2)    Hayat boyu öğrenme alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma vc projelen izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

3)    Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve sosyal taraflarla işbirliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,

4)    Meslek odaları ve iş dünyasının temsilcilerinin hayat boyu öğrenme süreçlerine katılımım sağlamak,

5)    İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

6)    Sosyal ortaklar ve ilgili sektörlerin insan ve bilgi kaynaklarından etkin bir şekilde faydalanmak,

7)    Mesleki Yeterlilik Kurumuyla işbirliği yapmak.

e)   İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

2)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,

3)    İl/ilçede eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4)    Öğrenci/kursiyer balansına yönelik çalışmalarla, ölçme vc değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Özel öğretim kurumlan birimi

MADDE 14- (1) Özel öğretim kurumlan biriminin görevleri şunlardır:

a)    Eğitim politikaları ve programlarıyla ilgili görevleri;

1)    Özel öğretim kuramlarıyla ilgili kararlaştırılan politik* ve stratejileri uygulamak,

2)    Projeler geliştirmek ve çalışmalarda özel öğretim alanında yapılmış diğer araştırma ve projelerin sonuçlarından yararlanmak,

3)    Özel öğretime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

4)    6.52 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi doğrultusunda engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b)   Özel okullarla ilgili görevleri;

1)    Özel temel eğitim (okul öncesi, ilköğretim), ortaöğretim ve meslekî ve teknik ortaöğretim okullarının açılış, devir, nakil, öğrenime ara verme, ad verme ve kapanmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2)    Öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma ve benzeri ış ve işlemleri yürütmek,

3)    Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin ış ve işlemleri yürütmek,

4)       Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5)    Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, ış ve işlemleri yapmak.

c)    Özel kurumlarla ilgili görevleri;

1)    Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri işve işlemleri yürütmek,

2)    Engellilerin özel eğitim giderleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3)    Demek, vakıf, gerçek ve tüzel kişilerce özel yurtların açılmasını teşvik etmek,

4)    Özel öğretim kurumlan ve yurtlarla ilgili denetimler sonucu düzenlenen raporları değerlendirmek.

ç) İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

2)    Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izleme değerlendirmek,

3)    İl/ilçede eğitim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4)    Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Yenilik ve eğitim teknolojileri birimi

MADDE 15- (i) Yenilik ve eğilim teknolojileri biriminin görevleri şunlardır:

a)    Ölçme, değerlendirme ve yerleştirmeyle ilgili görevleri;

1)           ölçme ve değerlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yerme getirmek,

2)           Sınavların, güvenlik tedbirlerim de dikkate alarak nitelikli yürütülmesini sağlamak,

3)           Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak,

4)Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

b)   İleri eğirim teknolojileri ve araştırmayla ilgili görevleri;

1)    Eğitim araştırmaları politikalarını uygulamak,

2)    Eğitini ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

3)    Eğitim alanında yem uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve paylaşmak,

4)    Yem hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmen i ere tanıtmak, il ve üçe düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre öğretmenleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, seminerler düzenlemek,

5)    Çevrenin özellikleri dikkate alınarak denenmek ve geliştirilmek üzere hazırlanan öğretim programlarının uygulamaya konulmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

6)    Resmi ve özel kuramlarla araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda işbirliklerini yürütmek.

7)    Eğitim araç ve ortam standartlarının geliştirilmesi ve uygunluk testlerine yönelik çalışmaları düzenlemek,

8)    Eğitim sürecini geliştirici ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

9)    Teknoloji destekli eğitim ile ilgili proje çalışmalarını yürütmek.

c)    Yenilik ve geliştirmeyle ilgili görevleri;

1)    Araştırma çıktıları, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi çözümlen esas alan projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

2)    Yenilikçi eğitim uygulamaları için geliştirilen politikaları uygulamak,

3)    Eğilim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapmak; sorunları, kısıtlan ve imkânları belirlemek, geliştirmek ve bunlara bağlı olarak teknik çözümlere davalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,

4)    Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaları yürütmek,

5)    Proje faaliyetlerinde birimler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

6)    İlgili birimler ile işbirliği dahilinde proje sonrası uygulama planları hazırlamak ve projelerin sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak için çalışmalar yapmak,

ç) Eğitim bilişim sistemleriyle ilgili görevleri;

1)    Eğitim bilişim ağım işletmek ve geliştirmek,

2)    Eğitim bilisini ağının erişim ve paylaşım yetkilerini yönelmek,

3)    Eğitim bilişim ağında veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,

4)    Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tedbir ve uygulamalar; geliştirmek.

5)    Eğitim bilişim ağı için yeni uygulamalar geliştirmek,

6)    Haberleşme güvenliğim sağlamak,

7)    Öğretim kuramlarında teknoloji destekli eğitimi güçlendirecek çalışmalar yapmak.

d)   Eğitim yayınlan ve içerik yönetimiyle ilgili görevleri:

1)    Eğitim materyalleri ve e-içerik ile ilgili çalışmalar; yürütmek, projeler geliştirmek, tedarikçilerin geliştirdiği projelen incelemek vc değerlendirmek,

2)    Eğitim medyası ile ilgili yayın faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,

3)    Eğitim medyasının etkili ve verimli kullanımı i)c ilgili çalışmalar yapmak,

4)    Uzaktan eğitimle ilgili çalışmaları uygulamak.

e)   İletişimle ilgili görevleri;

1)    Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek,

2)    Radyo, TV, ınternet dâhil olmak ürere müdürlüğün görev alanına giren konularda tüm yayıncılar ile ilişkileri yürütmek,

3)    Yerel medyada yer alan yayınların eğitim açısından etkilerim ölçmek ve stkderiııı analız

e tine k.

f)    İdarî ve malî işlerle ilgili görevleri;

1)    Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yarınını planlamalarını yapmak.

2)    Milli Eğitim Müdürlüğünün araştırma ve uygulama projelerinde fmansal ve mail yönetimi

sağlamak:,

3)    Milli Eğitim Müdürlüğünün görev alanına giren konıuarda mal;, hukuki ve fikri hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme birimi

MADDE 16- (1) Öğretmen yetiştirme ve geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a)       Planlama ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili görevleri:

1)    Öğretmenlerin nitelik ve yeterliliklerine yönelik ilgili kamu kurum vc kurutuş.ar.. üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde oluşturulan pounkaları uygulamak/uygulatmak.

b)   Program hazırlama ve izlemeyle ilgili görevleri;

1)    Hizmet öncesi eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek, uygulamaların iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

2)    Göreve yeni atanan öğretmenlere yönelik uyum ve adaylık eğitim programlar.ni uygulamak, süreç içerisinde tespit edilen aksaklıklara ve yeni uygulamalara yönelik Bakanlığa geri dön üt vermek,

3)    Öğretmen yeterliliklerim izlemek ve değerlendirmek, bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik mahalli hizmet içi eğitim programlan hazırlamak,

4)    Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek vc mahalli düzeyde uygun programlar geliştirmek,

5)    24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili koordinasyonunu sağlamak ve törenleri yapmak,

6)    Eğitim programının sonuçlanın ölçmek ve değerlendirmeler doğru İm s unda iyileştirici tedbirler almak.

c)    Öğretmen yeterlilikleriyle ilgili görevleri:

1)    Bakanlıkça oluşturulan politikalar doğrultusunda öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Ar-Ge ve projeyle ilgili görevleri;

2)    öğretmenlik mesleği ve meslekî gelişimle ilgili bilimsel araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak.

d)   Meslekî gelişimi desteklemeyle ilgili görevleri;

1)       öğretmen yetiştiren yükseköğretim kuramlarıyla işbirliği içinde öğretmen yetiştirme ve meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

2)    öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,

3)    Öğretmen yeterliliklerini düzenli olarak izlemek, bu doğrultuda öğretmenlere ger. bildirim yapmak,

4)    Hizmet öncesi eğitim sürecini izlemek ve değerlendirme yaparak uygulamanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

5)    öğretmen yeterlilikleri doğrultusunda öğretmenlerin ıs başarım düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

6)    öğretmenlerin bireysel ve meslekî gelişimlerimi) sağlanması için iısansv.stu cgUım yapmalarım desteklemek.

Avrupa Birliği vc diş İlişkiler birimi

MADDK 17- (1) Avrupa Birliği ve dış ilişkiler biriminin görevleri şunlardır

a)    Yurtdışı teşkilatı vc eğitim öğretimle ilgili görevleri;

1)    Yurtdışma görevlendirilen öğretmen ve okulırıanlar.ıı iş ve işlemlerini yapmak,

2)    Türkçe ve Türk Kültürünü yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

3)    Eğitim materyalleri ve kültürel yayınlan hazırlamak ve kullanıcılara ulaştırmak.

b)   Burslarla ilgili görevleri;

1)    Yabancı burslu Türk Öğrenciler ile ilgili iş vc İşlemleri yapmak,

2)    ) Türkiye burslusu yabancı öğrenci işlemlerini (Türk Cumhuriyetleri hariç) yürütmek,

3)    Kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı öğrenci işlemlerini yapmak,

4)    Burslu öğrencilere yönelik sosyal kül i üre] faaliyetler düzenlemek,

c)    Avrupa Birliğiyle ilgili görevleri;

1)    Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla ilgili işleri yürütmek,

2)    Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programlan hakkında farkmdalığı artıncı çnhşmnlar yapmak,

3)    Ülkemiz eğitim ve öğretim sistemini Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde tanıt!cı faaliyetler planlamak,

4)    Avrupa Birliği ile ilgili dokümantasyon ve raporlama çalışmalarım yürütmek

ç) Türk Cumhuriyetleri ve Balkan Ülkeleriyle ilgili görevleri;

1)    Türk Cumhuriyetleri, Balkan Ülkeleri ile Akraba Topluluklarının burslarla ilgili iş ve işlemlerim yürütmek,

2)    Türkçe ve Türk kültürünü yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

3)    Türkçe ve Türk Kültürü konusunda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek,

4)    Kültürel yayınlar, öğretim materyalleri ve ders kitabı desteği sağlamak, Sosyal vc kültüre! faaliyetleri planlamak, uygulamak vc desteklemek.

d)   ikili ilişkilerle ilgili görevleri;

1) Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri vc Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç diğer ülkelerle ikili ilişkilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

      2)îkıli ziyaretlerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

e)   Projeler koordinasyonla ilgili görevleri;

1)      Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve benzeri kurum ve Kuruluşların projelen ile diğerikili ve çok taraflı uluslararası projelerin hazırlanmasında ve sunulmasında koordine çalışmaların’ yürütmek,            1

2)    Projelerin yürütülmesi konusunda rehberlik etmek,

3)    Projelerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

f)    Yurtdışı protokolle ilgili görevleri;

1)            Yuridışmda veya yurtiçindeki ikili ve çok taraflı uluslararası toplantı protokol işlerini yürütmek,

2)            Tercüme işlerim yürütmek,

Strateji geliştirme birimi

MADDE 18- (1) Strateji geliştirme biriminin görevlen şunlardır:

a)    Stratejik yönetim ve planlamayla ilgili görevleri;

1)    îl/ilçe Stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

2)    Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işlen yürütmek,

3)    Kalkınma planları ve yılı programlan ile ilgili işlemleri yürütmek,

4)    İl/ilçe düzeyinde iş takvimini, hazırlamak,

5)    Hizmetlerin etkinliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine yönelik araştırma ve '"'analizler yapmak.

b)   Bütçeyle ilgili görevleri;

1)    Bütçe ve kesin hesapla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2)    Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

3)    Ödemelerin nakit planlamasını yapmak,

4)    Malî duran ve beklentiler raporuna hazırlamak,

5)    Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d)   Yatırımla ilgili görevleri;

1)    Yatmmlarla ilgili ış ve işlemleri yürütmek,

2)    Okul ve derslik ihtiyaçlarını plan önceliklerine göre karşılamak,

3)    Yatırımların fizikî ve nakdî gerçekleşmelerini izlemek,

4)    Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerim yapmak, verileri hazırlamak.

ç) Performans sistemi ve yönetimiyle ilgili görevleri;

1)    Okul ve kurumlar için performans ölçütlerini oluşturmak,

2)    Personel ıçm performans ölçütlerini oluşturmak,

3)    Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4)    Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu izicmelc ve değerlendirmek,

d)İstatistik ve bilgi sistemleriyle ilgili görevleri;

1)    istatistik! Verileri eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analız etmek ve yayınlamak,

2)Hazırlanan verilerin ulusal ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamak.

e)   İdareyi geliştirmeyle ilgili görevleri;

1)    Vatandaş odaklı yönetimin geliştirilmesi ıçm çalışmalar yapmak,

2)    İdarenin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunlann uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

3)    Yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

4)    Hizmet standartlarını belirlemek ve geliştirmek,

5)    İş ve karar süreçlerim gözden geçirmek bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına yönelik tedbirler almak.

Hukuk birimi

MADDE 19- (1) Hukuk biriminin görevleri şunlardır:

a)    Milli Eğitim ile ilgili valilik ve kaymakamlıkların taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek,

b)      Dava ve icra işlemlerini takıp etmek, anlaşmazlıktan önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,

c)    Valilik (Milli Eğitim Müdürlüğü) hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek,

ç) İl eğitim denetmeden ve muhakkiklerin tanzim ettiği soruşturma ve inceleme dosyalarındaki iş ve işlemleri yürütmek,

d)   Disiplin kuruluna giren dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, ilgili yerlere bildirmek,-

e)   Adlı ve idari makamlardan gelen ön incelemeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f)    idari, adli ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,

g)    idari ve adli yönden yapılan ihrazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Mevzuatı takip etmek, değişiklikleri izlemek,

h)   Mevzuat ve hukuki konularda ilgili birimleri bilgilendirmek ve ¡ü/umu hâlinde görüş bildirmek,

İnsan kaynakları birimi

MADDE 20- (1) İnsan kaynakları biriminin görevleri şunlardır

a)    Öğretmen atama ve yer değiştirmeyle ilgili görevleri;

1)    Öğretmen atama ve yer değiştirme ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

2)    Öğretmenlerin askerlikle ilgili iş ve işlemlerim yapmak,

3)    Öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b)   Atamayla ilgili görevleri;

1)    Öğretmenler dışındaki personelin atama, nakil ve görevlendirme ile görevden Ayrılma ve göreve başlama işlemlerini yapmak,

2)     ikinci görev kapsamındaki yöneticilik görevlerine atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerini yapmak,

3)    Gerekli hallerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.

c)    Eğitimle ilgili görevleri;

1)    Yöneticilik formasyonunun gelişmesine yönelik bilimsel çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

2)    Yöneticilerin ve öğretmen dışındaki personelin eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyacı karşılamak için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

3)    Eğitim faaliyetleriyle ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

ç) Özlük ve kadroyla ilgili görevleri;

4)    İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapma k,

5)    Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,

6)    11 /ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,

7)    Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,

8)    Pasaport ve yurtdışı iş ve işlemlerini yürütmek,

9)    Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili işlemleri yürütmek.

d)   Disiplinle ilgili görevleri:

1)    Disiplin ve ödül ış ve işlemlerini yürütmek.

e)   Sendikal ilişkiler vc işlemlerle ilgili görevleri;

1)    Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle ile müdürlük arasındaki iletişimi sağlamak,

2)    4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yüklediği görevleri yerme getirmek,

3)    Milli Eğitim Müdürlüğünün dernekler, mesleki örgütler vs diger sivil toplum kuruluşları ile  iletişimini sağlamak.

Destek hizmetleri birimi

MADDE 21- (1) Destek hizmetleri biriminin görevlen şunlardır

a)       Eğilim araçları ve yayımlarla ilgili görevleri;

1)    Yayın faaliyetlerini yürütmek,

2)    Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,

3)    ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,

4)    Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş vc işlemleri yürütmek.

5)    Depo iş vc işlemlerini yürütmek.

b)   Sosyal tesislerle ilgili görevleri:

1)       Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler; yürütmek.

2)    Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,

3)    öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlenilen yürütmek,

4)    Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek.

c)    İdari İşlerle ilgili görevleri;

1)    Temizlik, güvenlik; ısınma, aydınlatma, onarım, taşıma vb. işlemleri yürütmek, ı 2) Sivri savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

ç) Satın almayla ilgili görevleri;

       1) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

2)    Bütçe iş ve işlemlerim yürütmek,

3)    Müdürlüğün tahakkuk; iş ve işlemlerini yapmak,

4)       Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d)   Genel evrak ve arşivle ilgili görevleri;

e)   Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

Bilgi işlem birimi

MADDE 22- (1) Bakanlığın Bilgi işlem Grup Başkanlığı görev alanına giren konularla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek,

İnşaat ve emlak birimi

MADDE 23- (1) inşaat vc emlak biriminin görevleri şunlardır:

a)    Temel eğitim yatırımlarıyla ilgili görevleri;

1)       Temel Eğitim yapım programlan ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemek,

2)    Onaylanan yapım programlarını ve ek programları uygulamak,

3)    Eğitim ihtiyacının karşılanmasında halk katkıları ile sağlanacak eğitim yapılarının gerçekleştirilmesine dışkın iş ve işlemleri yürütmek.

b)   Yatırımlarla ilgili görevleri;

1)    Yatırım programlarında yer alan yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarını yaptırmak,

2)    ihale edilen yatırımları izlemek, yıllar itibariyle bütçe ödeneklerini revıze etmek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,

3)    Onarımları izlemek ve değerlendirmek,

4)       Eğitim ihtiyacının karşılanmasında halk katkılar; ile sağlanacak eğilim yap hamur., gerçekleştirilmesine ilişkin iş vc işlemleri yürütmek,

c)    Yapı işleriyle ilgili görevleri;

1)    Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarını hazırlamak,

2)    Projelere göre idari ve teknik, ihale şartnamelerini hazırlamak.

3)    Yeni teknolojilerin ihale şartnamesinde yer almaşım sağlamak,

4)    Yapılan ihalelere ait hak edişleri incelemek, tahakkuka bağlamak ve ödemeleri yapmak, ^

5)    Okul ve eğitim kurumlarım Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırmak.

ç.) Mimarî projeyle ilgili görevleri;

1)    Yapıların mimari ve mühendislik projelerini yapmak ve yaptırmak,

2)    Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek.

d)   Kiralama ve kamu özel ortaklığıyla ilgili görevleri;

1)    Hazine mülkiyetinde bulunanlar dâhil ihtiyaç duyulan her türlü okul ve binayı kiralamak,

2)    Okul ve eğitim yerleşkelerini okul ve eğitim tesisi olarak kullanmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak,

3)    Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tahsisli taşınmazların tahsisine veya devrine ilişkin işlemleri yürütmek,

4)    Okul ve eğitim kurumların yapımını kamu-özel ortaklık modeliyle gerçekleştirmek,

5)    Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri. Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde kendisine veya Hâzineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 19 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel Üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemleri yürütmek,

6)     Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin, öngörülecek projede belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi, [esişlerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında sözleşme ile gerçek veya öze! hukuk tüzel kişiliğine yaptırılmasıyla ilgili işlemleri yürütmek.

e)   Bina güçlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Güçlendirilecek okulları tespit etmek ve bakanlığa bildirmek,

2)    Okul ve kurumların depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak,

3)    Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

f)    Kamulaştırmayla ilgili görevleri;

1)    Kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,

2)    Ortaöğretim okulları için arsa kamulaştırma iş vc işlemlerim yürütmek,

3)    Gerektiğinde Bakanlığa Kamulaştırma teklifi sunmak,

4)    Yukarıdaki ış ve işlemlerin İl Öze! İdarelerince yapılması hâlinde gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Basın ve halkla ilişkiler birimi

MADDE 24- (l) Basın ve halkla ilişkiler biriminin görevlen şunlardır.

a)       Radyo, TV, internet dâhil olmak üzere müdürlüğün görev alanına giren konularda tüm yayıncılar ile ilişkileri yürütmek,

b)   Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

c)    Medyada yer alan yayınların eğitim açısından etkilerini ölçmek ve etkilerini analız etmek,

ç) Milli Eğitim Müdürlüğünün törenler, sempozyumlar, seminerler ve         diğer

Organizasyonlardan fotoğraf ve film iş ve işlemlerini yürütmek ve bunların Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak,

d)   Basınla ilgili onaylan almak,

e)   Bilgi Edinme Yasası kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün üzerine            düşen

Sorumluluklar; yerine getirmek,

f)    Vatandaşların İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep, is fek ve şikayetlerine yönelik bilgilendirme ve gerekli yönlendirme işlemlerini yürütmek,

g)    Milli Eğirim Müdürünün sekretarya ve protokol işlemlerini yürütmek.

Eğitim denetmenleri başkanlığı

MADDE 25- (I) Eğitim denetmenleri başkanlığının görevlen şunlardır:

a)    İzleme ve değerlendirmeyle ilgili görevleri;

1)    Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek.

2)    Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

3)    Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

4)    İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre raporlar hazırlayarak ilgi;', tararlarla paylaşmak,

5)    Disiplin ve ödü! iş ve işlemlerini yürütmek,

6)    ilde bulunan kuramların, teftiş, denetim, değerlendirme hizmetlerini planlandığı gibi yürütmek.

7)    İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b)   Rehberlik ve i$ başında yetiştirmeyle ilgili görevleri;

1)      Öğretmenlerin ve yöneticilerin oryantasyon ve kendilerim geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmak,

2)      Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmalarını yürütmek,

3)    İldeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğilim kurumlan ile il ve ilçe millî eğilim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme hizmetlerini yürütmek.

c)    Denetimle ilgili görevleri;

1)       Eğilim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarım yapmak,

2)    İldeki her derece ve türdeki orgun ve yaygın eğitim kurumlar ile ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetim, hizmetlerini yürütmek,

ç) İnceleme ve soruşturmayla ilgili görevleri;

1) Kuramlarla ilgili inceleme ve soruşturma -işlemlerini yapmak,

2; İldeki, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile il ve üçe milli eğitim müdürlüklerinin inceleme ve soruşturma hizmetlerini yürütmek,

3)    Araştırmayla ilgili görevleri;

1)    Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici yönde araştırmalar yapmak,

2)    Eğitimde niteliği artırmak, soranları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere bilimsel araştırma konularını belirlemek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri

Kurullar ve komisyonlar

MADDE 26- fi) Milli eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken kurullar ve komisyonlar şunlardır:

a)    il millî eğitim danışma kurulu,

b)   İl istihdam ve meslekî eğitim kurulu,

c)    İl millî eğitim disiplin kurulu,

d)   Millî eğitim komisyonu.

Bunlardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtiler, kurullar sadece il milli eğitim müdürlüklerinde kurulur.

İl millî eğitim danışma kurulu

MADDE 27- (1) îl millî eğitim danışma kurulu; valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında il millî eğitim müdürü, belediye başkanı (büyük şehirlerde büyük şehir belediye başkanı veya genel sekreter), il Özel idare müdürü, bir millî eğitim müdür yardımcısı il eğitim denetmenleri başkanı, ilçe millî eğitim müdürlerince kendi aralarında seçecekleri iki temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür, İl’de en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları veya ve iki il temsilcileri, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları yönetim kurullarınca seçilecek birer üye, eğitim fakültesi veya yüksek okulu bulunan illerde bu öğretim kurumlarının birinden yönetimce görevlendirilecek iki öğretim elemanı, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilk ve orta öğrenim düzeyindeki iki olculun öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurullarınca seçilecek ikişer öğrenci velisinden oluşur,

2)Kurulun sekretarya işleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür,

3)Kurul Üyeliğine seçimle gelecek olanlar, bir öğretim yılı için Eylül aynıda belirlenir. Seçilen üyeler ilgili kurumların yönetimince il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu nitelikteki üyelerden kurul üyeliği sona ermiş olanlar, yerlerine yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

4)Ancak, kurulun ilk kez oluşturulmasında seçimle gelecek üyeler okulların eğitim ve öğ­retime başlamasını takip eden bir ay içinde belirlenir,

İl millî eğitim danışma kurulunun görevleri

MADDE 28- (1) İl millî eğitim danışma kurulu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve teme! ilkele;; doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağımıza ve çevrede meydana gelen değişimler sonucu doğacak toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

İl millî eğitim danışma kurulunun toplanma zamanı, çalışma yöntemi ve kararları

MADDE 29- (1) İl millî eğitim danışma kurulu, millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Danışma kurulu gerekli gördüğü bazı konuların öncelikle uzman birimlerince incelenmesini millî eğitim müdüründen isteyebilir,

2)Kurulun toplantı gündemi millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Valinin görüşülmesini istediği konular, bu süre içince Kurulun gündemine ilave edilebilir. Üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının yazılı isteği üzerine gündem, konu ve madde sıraları değiştirilebilir.

3)Kurul, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlası ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır

ve tavsiye niteliğindedir.

 

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu

MADDE 30- (1) İl istihdam ve meslekî eğitim kumlu, 3308. sayılı Meslek Eğitim Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen görevlen yapar.

il millî eğitim disiplin kurulu

MADDE 31- (1) il millî eğitim disiplin kurulu, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 7/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur ve anılan Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

Millî eğitim komisyonları

MADDE 32- (1) II millî eğitim komisyonu; millî eğitim müdürünün başkanlığında, il eğitim denetmenleri başkanı, millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısı, bir şube müdürü, merkez ilçede (büyük şehir hariç) bulunan okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, havaî boyu öğrenme eğitim kurumlan m temsilen dört okul ve kurum müdürü, öğrenci sayısı fazla olan bu tür okulların öğretmenler kurulunca seçilcek birer öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezî müdürü, eğitim araçları ve donatım merkezî (akşam sanat okulu) müdürü, il eğitim denetmenle:', başkanınım belirleyeceği köyde çalışan üç ilköğretim okulu öğretmeninden oluşur.

2)İlçe millî eğitim komisyonu; millî eğitim müdürünün başkanlığında, millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek bir şube müdürü, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, hayat boyu öğrenme eğitim kurumlanın temsilen dört okul ve kurum müdürü, öğrenci sayısı fazla olan bu tür okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen ve ilçe millî eğitim müdürünce seçilecek köyde çalışan üç ilköğretim okulu öğretmeninden oluşur.

3)    Komisyonun değişen üyeleri her yıl eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren bir ay içinde belirlenir.

Millî eğitim komisyonlarının görevleri

MADDE 33- (1) İl Millî Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a)        il Millî Eğitim Danışma Kurulunca alman tavsiye kararlarını inceler, bu kararlardan mevcut mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi mümkün olanlara ait somut uygulanabilir olan programları hazırlar, Kararlardan merkez teşkilâtı birimlerini ilgilendirenler ile mevzuat değişikliğim gerektirenlerin merkez teşkilâtı birimlerine bildirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

b)        İlçe Millî Eğitim Komisyonlarınca alman karar ve getirilen önerilerden uygun bulduklarının il düzeyinde uygulanmasını sağlar, uygun bulmadıklarını İl Millî Eğitim Danışma Kuruluna ya da ilgili merkez teşkilâtı birimine sunulmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne bildirir,

c)Î1 millî eğitim müdürlüğünce değiştirilmesi, geliştirilmesi va da incelenmesi istemler, konularda araştırına yapar, uygulamaya esas programlar geliştirir,

ç) Öğretim program, ve metotlarının uygulamasında öğretmenlere rehberlik edici nitelikte kılavuzlar hazırlar,

d)   Öğrencilerin sosyal yönlerinin kuvvetlendirilmesi, çocukları:: eğitimi konusunca anne ve babaların bilgilendirilmesine yönelik düzenlenecek panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin konularını tespit eder,

e)   Eğitim ve (iğretim hizmetlerinin istenilen şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan okul ortamının meydana getirilmesi amacıyla yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve eğitimle ilgili diğer kistlerin iş birliğim sağlayıcı yöntemler geliştirir,

f)    Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinin eğitim sürecinin bir parçası haline getirilmesine yönelik kılavuzlar hazırlar,

g)    Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar,

ğ) Başarısız öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin, araştırılarak giderilmesine, eğilime muhtaç özürlü öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin sağlanmasına, üstün başarılı öğrencilerin yönlendirilmesine esas teşkil edecek tedbirleri alır,

h)   Eğitim ve öğretimle ilgili bina, ders, araç ve gereçler ile diğer malzemelerin etkin ve verimli kullanılması yönünde önerilerde bulunur,

ı) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine gel irilmesinde temel belirleyici olan eğitim çalışmalarının severek ve isteyerek yapılmasının sağlanması bakımından, ihtiyaç, istek ve beklentilerin millî eğitim amaçlarıyla uyumlu olarak bütünleşmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapar.

i)     Eğitim yöneticileri ile diğer eğitim çalışanları arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için modeller oluşturur,

j) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin organizasyonunda verimliliğe esas olacak öneriler hazırlar,

k) Çeşitli mevzuatla münhasıran verilen görevleri yapar.

İlçe millî eğitim komisyonunun görevleri

MADDE 34- (1) îlçe millî eğitim komisyonu 33 üncü maddenin (a) ve (b) bentle: ı dışında kalan görevler ile ilçe millî eğitim müdürünce incelenmesi ya da geliştirilmesi istenen konularda araştırma yapar, uygulamaya esas programlar geliştirir.

Millî eğitim komisyonlarının toplanma zamanı, çalışma yöntemi ve kararları

MADDE 35- (1) Millî eğitim komisyonları, millî eğilim müdürünün çağrısı üzerine   en       az        üç ayda bir defa toplanır.

2)    Millî eğitim komisyonlarının toplantı gündemi millî eğitim müdürlerince tespit edilir ve toplantı gününden en az 10 gün önce üyelere gönderilir, İl'de valinin, ilçede kaymakamın görüşül­mesini istediği konular, bu süre içinde komisyonun gündemine ilave edilir.

3)      Komisyonlar, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlası ile toplanır ve        kararlar          oy çokluğu ile alınır.

4)    Komisyon kararlarından mevcut mevzuat bükümleri kapsamında uygulanabilecek olanlar, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı üzerine uygulamaya konulur. Mevzuat değişikliği yapılmasını gerektiren kararlar Bakanlığın ilgili birimine bildirilir.

5)    Millî Eğitim Komisyonları çalışmalarında daha verimli olmaları bakımından kendi üyeleri arasında ve gerektiğinde diğer uzman elemanlardan da yararlanarak alt çalışma grupları oluştu­rulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İl ve ilçe millî eğitim müdürlerinin görevi

MADDE 36- (1) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri; Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat, program ve emirler doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek vc koordine ederek, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmekle görevli ve sorumludurlar

Millî eğitim müdürü yardımcılarının görevleri

MADDE 37- (1) Millî eğitim müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a)    Millî eğitim müdürünün yaptığı iş bölümüne göre verilen görevleri yapmak,

b)   Millî eğitim müdürlüğü birimleri arasında uyumlu işbirliği vc çalışma düzenini sağlamak,

c)    Millî eğitim müdürünün görevlendirmesi hâlinde müdürlük adına toplantılara katılmak, meslekî toplantılara başkanlık etmek,

ç) Millî eğitim müdürünün verdiği yetki içerisinde yazışmaları ve bebeleri mürur adına imzalamak,

d)      Millî eğitim müdürünün herhangi bir sebeple geçici olarak görevden ayrılması halinde müdürlüğe vekâlet etmek,

e)   Millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

il ve ilçe millî eğitim şube müdürlerinin görevleri

MADDE 38- (1) İl ve ilçe millî eğitini şube müdürlerinin görevlen şunlardır;

a)    Millî eğitim müdürünün yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen birimin veya birimlerin görevlerim yürütmek,

b)   Millî eğilim müdürünün görevlendirmesi hâlinde müdürlük adına toplantılara katılmak, meslekî toplantılara başkanlık etmek,

c)    Millî eğitim müdürünün verdiği’ yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak.

ç) İlçe millî eğitim müdürünün herhangi bir sebeple geçici olarak görevden ayrılması hâlinde ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek,

d)   Millî eğitim müdürleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Tesis müdürlerinin görevleri

MADDE 39- (1) Tesis müdürleri, ildeki tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği görevlen yapmakla sorumludur.

Sivil savunma uzmanlarının görevleri

MADDE 40- (1) Sivil savunma uzmanlarının görevlen şunlardır:

a)    Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler doğrultusunda eğitim kurumlarında yürütülecek sivil savunma plân ve programlarını hazırlamak, gerekli tertip ve tedbirleri almak,

b)   sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyonu sağlayarak hizmetleri yürütmek.

Teknik hizmetler sınıfı personelinin görevleri

MADDE 41- (1) Teknik Hizmetler Sınıf personelinin görevleri şunlardır:

      a) Taslak inşaat programlarını plânlamak ve zamanında ilgili yerlerde bulundurmak.

      b) Yeni yapılacak inşaat ve onarımlara zamanında başlanması ve bitirilmesini sağlamak, hale ediş raporlarını incelemek,

c)    Geçici ve kesin kabul işlemleri ile inşaatlarla ilgili her türlü işleri yürütmek,

       ç) Kurumlanıl araç, gereç, bina, tesis' ve tesisatlarının bakımı, onarımı ve işler halde tutulmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

d)   Enerji verimliliği konusunda verilen görevlen yürütmek.

Şeflerin görevleri

MADDE 42- (1) Şefler; görevli oldukları birimlerin görev alanına giren konularda amirlerince verilen görevlen düzenli ve verimli bir şekilde yürütmek, yazışmaları zamanında yapmak ve dosyalamak, memurlar arasında uyumlu bir çalışma düzeni oluşturmak ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür,

Diğer personelin görevleri

MADDE 43- (1) Birimlerde görevli memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmem ve diğer personel, kendilerine verilen işleri zamanında ve kusursuz olarak yerme getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer birim hizmetlerinin yerme getirilmesine yardım etmek ve amirleri Tarafından verilen diğer görevlen ya p malda yük ünlüdür.

Sorumluluk

MADDE 44- (1)1 1 millî eğitim müdürleri valiye, ilçe millî eğitim müdürler; kaymakama ve il millî eğitim müdürüne, millî eğitim müdürlüklerinde görevli diğer personel görev unvanına göre üstlerine karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Atama yer değiştirme ve görevden alınma

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin atama, yer değiştirme ve görevden alınma ile ilgili işlemleri bu konudaki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Tutulacak kayıt, defter ve dosyalar

MADDE 46- (1) Elektronik ortamda tutulması gereken kayıtların dışında, milli eğitim müdürlüklerinde tutulacak başlıca kayıt, defter ve dosyalar (hK-1) listede gösterilmiştir.

Sekretarya ve diğer görevler

MADDE 47- (1) Her birim kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların sekretarya işlemlerini yürütür. Ayrıca, birimler bu Yönetmelikte belirlenen görevlerin dışında milli eğitim müdürünün vereceği diğer görevleri de yapmakla sorumludurlar.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 48- (1) 18/01/1995 tarihli vc 22175 sayılı Resmi Gn2ete’de yayımlanan Milli  Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

EK-1

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE TUTUTLACAK KAYIT DEFTERİ VE DOSYALAR

1)    Sıraya tâbi okul ve kurumlar için sıra defteri (il'de),

2)    Personel disiplin işlemleri ile ilgili defter ve dosyalar,

3)    Okulların diploma ve sınıf geçme defterleri,

4)    Öğrencinin üst disiplin kumlu karar defteri (il'de)

5)    Özel okul, dershane ve kursların ruhsatname deften ve diğer dosyalar,

6)    Bayram ve törenlere ait dosyalar,

7)    Milli Eğitim Müdürlüğüne ait A,D,C, demirbaş ve yardımcı demirbaş eşya defterler:, yoğaltım defter;,

8)      Okul ve kuramlardan gönderilen demirbaş eşya ile ilgili dosyalar,

9)    Aylık, ödenek ve avans deften ve bordroları,

10)Desımal sisteme göre tertip edilecek gelen ve giden evrakın kaydına ait defter, fiş ve dosyalar,

11)İstatistik dosyası,

12)    Halk eğitimi üe ilgili kayıt ve dosyalar,

13) Sivil savunma ile ilgili kayıt ve dosyalar,

14)Yönetici, öğretmen ve diğer personel ile yapılan toplantılara ait dosyalar,

15)İl Millî Eğitim Danışma Kurulu, Millî Eğitim. Komisyonları ve İl Meslekî Eğitim Kurulu Dosyalar

16)Özel Eğitim ile ilgili defter ve dosyalar,

17)Teftiş defterleri,

18)Millî eğitim müdürlüğü personel tanıtma kartları,

19)Personel kimlik kartı tahsis deften (il'de),

20)Millî eğitim müdürlüğünce tutulması gerekli görülen defler ve dosyalar vb. dosya ve defterler tutulur.

Not: II ve ilçelerde tutulacak defter ve dosyalar bilgisayarla da tutulabilir.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.