Yönetici Atama Yönetmeliği Geri Çekilmeli Aksi Takdirde Eylem Yapacaz

Yönetici Atama Yönetmeliği Geri Çekilmeli Aksi Takdirde Eylem Yapacaz

Yönetici Atama Yönetmeliği Geri Çekilmeli Aksi Takdirde Eylem Yapacaz

 28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazetede “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Yönetmelik baştan sona sıkıntılı ve yıllardır verilen mücadelelerin geriye ket vurulmasından öteye gitmeyecek derecede içi boş bir yönetmeliktir.

-Değişiklik yapılmadan önceki yönetmeliğin 5. Maddesi de “kariyer ve liyakat”, “puan üstünlüğü” ve “norm kadro esasları” atamalarda göz önünde bulundurulacak temel ilkeler olarak sayılmıştır. Yeni yönetmelikte temel ilkelerden hiç söz edilmemiş herhangi bir ilkeye bağlı kalınmaksızın işlem yapılacağı aslında açıkça ifade edilmiştir.

-Yayımlanan yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. Maddesinde yönetici tanımı yapılmış ve müdür başyardımcılığı bu tanım dışına çıkarılmıştır. Yine yönetmeliğin Yöneticiliğe atama başlıklı 12/5. Maddesinde müdür yardımcıları arasından, il milli eğitim müdürünün ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirileceğinden bahsedilmiştir. Kısacası artık müdür başyardımcılığına kadrolu atama olmayacak ve eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı olarak görevlendirilecek kişilerde tamamen il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile herhangi bir kriter gözetilmeksizin tamamen takdir yetkisi ile görevlendirilecektir. Eski yönetmelikte müdür başyardımcılığına atanabilmek için getirilen özel şartlar artık geçerliliğini yitirmiştir.

-Yönetici olarak atanacaklarda genel ve özel şartlar diye bir ayrım yapılamamıştır. Sadece sınava başvuru ve atama şartları başlıklı 5. Madde ile genel çerçeve belirlenmiştir. Eski yönetmelikte olduğu gibi Bilim Sanat Merkezi yöneticilikleri,  Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticilikleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine vb. kimler arasından atama yapılacağı belirlenmemiştir.

- Daha önce var olan A, B, C okul tipi tanımlamaları kaldırılmıştır, her okul için aynı şartlar aranmaktadır.

-Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 7/ç maddesinde adayda atanmak istediği eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilme şartı aranırken, yeni yönetmelik ile atanmak istenilen eğitim kurumuna adayın alanı itibari ile atanabilecek bir alan öğretmeni olmak veyahut bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şart olarak belirlenmiştir.

-Yeni yönetmelik ile birlikte müdür ve müdür yardımcılığına atanabilmek için hem sözlü sınav hem de yazılı sınav şartı getirilmiştir. Görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin sözlü sınav sebebi ile keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı herkesin malumudur. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalar yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda mesleki yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki eşit yarışı zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

            Yeni yönetmeliğin dayanak başlıklı 3. Maddesinde “Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” Denilmektedir.

Ancak; Anılan KHK’nin 37/8.Maddesinde  “ Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir. Milli eğitim bakanlığı dayanak aldığı KHK maddesini dahi yeterince iyi okumamış olmalı ki okul ve kurum müdür yardımcılarının sözlü sınava tabi tutulmadığını görmeyerek bu denli büyük bir hataya imza atmıştır.

            Yine yönetmeliğin yöneticilik sınavları ve değerlendirme başlık 8/3. Maddesinde “İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur. Adayların yazılı sınav puanları ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilir. Her boş eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre ilk altı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç aday belirlenir.” denilmektedir. Görüleceği üzere adaylar tercihlerini yapıp sözlü sınava çağırılıp bu aşamaları geçtikten sonra valiliğe sunulacak 3 aday arasına girebildiklerinde, tamamen valinin tasarrufu doğrultusunda yönetici olma hakkına haiz olacaktır. Şöyle ki; yapılan değerlendirmede 85,84 ve 80 puan alan üç adaydan vali istediğinde 80 puan alanı atayabilecektir.

            Değişiklik yapılmadan önceki yönetmelikte yer alan komisyonlarda sendika temsilcileri yer alırken bu yönetmelikle sözlü sınav değerlendirme komisyonunda sendika temsilcilerine yer verilmemiştir. Böylelikle sözlü sınavlarda artık idarece belirlenen üyeler ile adam kayırmacılığın yapılmasının sendikalarca denetimi ortadan kaldırılmıştır.

Yine yönetmelikte Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/3. maddesinde “Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkranın (a) bendinden 50, diğer bentlerinden 10’ar puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.” denilmektedir. Bu madde başlı başına büyük sıkıntıların yaşanmasına sebep olacak bir maddedir. Zaten yazılı sınavdan 70 puan alarak başarılı sayılan adaylar ikinci bir baraj uygulamasına takılmakta ve sözlü sınavdan 70 puan almadıkları takdirde başarısız sayılmaktadırlar. Kısacası, yazılı sınavdan 100 alan bir kişi objektifliği olmayan bir sınavdan 70’in altında puan aldığında başarısız sayılacaktır.

-Yeni yönetmelik ile Zorunlu Yer Değiştirmenin adı Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler olarak değiştirilmiştir. Tüm yönetici kademeleri için 8 yıllık süre esas alınmıştır.  Artık; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görev yaptıkları eğitim kurumunda 8 yıllık çalışma süresini tamamladıkları takdirde tercihleri doğrultusunda boş eğitim kurumlarına atanabilecekler, tercih yapmadıkları takdirde boş eğitim kurularına kura ile atanacakladır. Ancak tercih yapılmasına rağmen atanacağı okul kalmaması sebebi ile yer değiştiremeyenler bir dahaki yer değiştirme döneminde öncelikle atanacaklardır. Bu atamalarda da herhangi bir kriter belirlenmemiştir. Eski yönetmelikte olduğu gibi kurum tipleri yönetmelikte yerini almadığından tipe uygun okullara atanma şartı da artık söz konusu değildir. Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler her yıl Haziran ayında yapılacaktır.

-Sınava dayalı atamalar için takvim belirlenmeyerek bu konuda da yine idareye takdir yetkisi tanınmıştır.

-İsteğe bağlı yer değiştirmeler başlıklı 15. Maddesinde “1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos ayında atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer değiştirmeler, 14 üncü maddeye göre belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılır.” Denilmektedir. Görüleceği üzere isteğe bağlı yer değiştirmelerde il içinde boş bulunan tüm eğitim kurumlarına değil sadece belde yada köyler arasında tercih yaparak buralara atanma hakkı verilmiştir. Hangi aklı selim düşünce ile bu madde düzenlenmiştir. Anlamak mümkün değildir. Burada isteğe bağlı yer değiştirme hakkı açıkça bitirilmiş ve kişilere bulundukları kurumlarda 8 yıl çalışma zorunluluğu bir anlamda dayatılmıştır.

-Soruşturmaya Bağlı Yer  Değiştirmeler başlıklı 16. Madde de “Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna yönetici olarak atanamazlar.” denilmektedir. 5442 sayılı yasanın 8/C maddesi kapsamında istisnai durumlarda yapılan bu yer değiştirmeler, artık disiplin cezasının ayrılmaz bir bütünü haline gelmiştir. Günümüzde işlenilen bir fiil sebebiyle verilebilecek en alt disiplin cezası ile tecziye edilen bir kişi bu uygulama ile sürgün edilmektedir. Valiliklerce işlenilen fiilin ağırlığına bakmaksızın artık her disiplin cezası ile birlikte verilen bu yer değişiklikleri onaylanmaktadır. İller arası ve il içinde yapılan bu yer değişikliği işlemlerinde sürenin uzatılması artık bu görevlendirmeleri suistimale daha açık hale getirecektir. Alınan disiplin cezası ile verilen yer değişiklikleri arasındaki orantısızlık kat ve kat artacaktır. Torpilli olanlara uydurma bir disiplin cezası verilerek illerarası yapabilmenin bir yolu olarak da suiistimal edilebilcek bir düzenleme olarak ta değerlendirilebilir. Bu madde uyarınca bazıları sürgün edilirken bazıları ödüllendirilebilecektir.

-Anılan yönetmelikte yöneticilik görevi çeşitli nedenlerle sona erenlerin yeniden yöneticilik görevine atanmaları hususuna da yer verilmemiştir.

-Değişiklik yapılan yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formu ise ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Şöyle ki;

-Sınav puanı ile atamalar ,isteğe bağlı yer değişiklikler, ve norm kadro fazlası yöneticilerinin yer değiştirmeleri için gereken puanının belirlenmesi  Ek-1 değerlendirme formu üzerinden yapılmaktadır. Ancak; her nasılsa bu değerlendirme formunun hizmete göre verilen puanların hesaplandığı kısımda müdürlere yer verilmemiştir. Müdür baş yardımcılığına kadrolu atamayı kaldıran ve görevlendirme yapılacağı belirtilen yönetmelikte müdür başyardımcılığında geçen süreye puan verilirken, müdür olarak geçirilen süreye puan verilmemiştir. Bu durum mantıklı olmadığından müdür olarak geçirilen sürenin açıkça bakanlıkça unutulduğu düşünülmektedir. Bu eksiklik yönetmeliğin ne kadar üstünkörü hazırlandığının en açık delilidir.

-Yine değerlendirme formunda herhangi bir kritere bağlı olmaksızın yapılan kurucu müdür atamaları neticesinde kurucu müdür olarak atanmak isteyenlere eskiden 5 puan verilirken şimdi 10 puan verilmektedir.

-Yönetim alanın da yapılan yüksek lisans için 8 puandan 6 puana ve yönetim alanın yapılan doktora için verilen puan 12’den 10’a düşürülürken, disiplin cezaları için kesilen puanlar artırılmıştır.

Yukarıda anlatılmaya çalışılan hususlar sadece yönetmelikte ilk başta dikkat çeken hususlardır. Bu konular hakkında Danıştay nezdinde sendikamızca dava açılacaktır.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum