23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini CevaplamayaÇalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;

3/2/2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7354 Nolu Öğretmenlik MeslekKanunu ile Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

3/2/2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7354 Nolu Öğretmenlik MeslekKanunu için tıklayınız.

20-HANGİ ÖĞRETMENLER BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINDAN MUAF OLACAK?

Alan sınırlaması olmadan Doktora eğitimini tamamlayanlar, başöğretmen unvanı içinöngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Şu an doktora eğitimini tamamlayan veuzman öğretmen olmayan öğretmenlerin durumu ise net değildir. Bu durumunyönetmelikte açığa kavuşturulması gerekmektedir.

21-KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALANLAR UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMENLİĞE NE ZAMAN BAŞVURABİLECEK?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasındansilindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvurudabulunabilir.

22-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMENLER DE UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARINA SAHİP OLABİLECEK Mİ?

Kanun kapsamında oluşturulan mesleki kariyer unvanlarından özel öğretim kurumlarındagörev alan öğretmenler de yararlanabilecek. Kıdem yılı şartını taşıyan, eğitimprogramlarını tamamlayan ve sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmenveya başöğretmen unvanlarına sahip olabilecek.

23-YÖNETMELİKTE AÇIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

1- Yüksek lisans ile doktora yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinden geçtikten sonra mı?uzman öğretmenlik/başöğretmenliğe hak kazanıp kazanmayacaklarının yönetmelikte açığakavuşturulması gerekmektedir.

2- Şu an doktora eğitimini tamamlayan ve uzman öğretmen olmayan öğretmenlerde 10 yıl uzman öğretmen olma şartı aranması durumu net değildir. Bu durumun yönetmelikte açığa kavuşturulması gerekmektedir. Kısacası halihazırda doktora mezunu bir öğretmen önce uzman olup 10 yıl çalıştıktan sonra mı başöğretmen olacak? sorusu ile uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için zorunlu beklenmesi gereken süre ve lisansüstü eğitim arasındaki ilişkinin yönetmelikte açıkça cevaplanması gerekmektedir.

3- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi yapanlaraek hizmet puanı vermediğinden hareketle bu durumda olanların uzman öğretmenliksınavından muaf olup olmayacağının yönetmelikte açığa kavuşturulmasıgerekmektedir.

4- Kamuda başka unvanlarda çalışıp öğretmenliğe geçenlerin önceki hizmetlerinin, askerlikteki hizmet sürelerinin, türlerine göre belirtilmek üzere ayrı ayrı aylıksız izin sürelerinin uzman öğretmenlik/başöğretmenliğe esas hizmet süresinden sayılıp sayılmayacağının yönetmelikte açığa kavuşturulması gerekmektedir.

5- Sendikal izin çerçevesinde aylıksız izinde olanların veya diğer izin türlerinde aylıksız izinde olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik sınavlarına katılıp katılamayacaklarının yönetmelikte açığa kavuşturulması gerekmektedir.

Not: Sayın okuyucularımız sizlerde bu araştırmamız altına yapacağınız yorumlarla kanun hükümlerinde cevap bulunmayan hususları ve uygulamada tereddüte düşülebilecek konuları belirterek katkısağlayabilirseniz. Okuyucularımız tarafından tespit edilen huşular haber metni içerisineeklenecektir.

İşte kariyerle ilgili Öğretmenlik Meslek Kanunu hükümleri;

Amaç

MADDE 1- (1) BuKanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerinatamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinidüzenlemektir.

Öğretmenlik

MADDE 3- (4) Öğretmenlikmesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen vebaşöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

Öğretmenlik kariyer basamakları

MADDE 6- (1)Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişimeyönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik EğitimProgramını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişimalanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamışolan,

c) Kademeilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzmanöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzmanöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılısayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikasıdüzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikteen az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıbulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamaküzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve meslekigelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlarbaşöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılısınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılıolanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

(3) Yüksek lisanseğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitiminitamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaftutulur.

(4) Eğitim Kurumuyöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresininhesabında dikkate alınır.

(5) Öğretmenunvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığıtarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzmanöğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibarenyararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alandeğiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adıdeğiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmenveya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere birderece verilir.

(7) Kademeilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasındansilindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvurudabulunabilir.

(8) Öğretmenlikmesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikledüzenlenir.

MADDE 8- (1) 657sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B - Eğitim,Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "% 40'ına" ibaresi "% 120'sine" şeklinde,"% 20'sine" ibaresi "% 60'ına" şeklinde değiştirilmiştir.

Uzman öğretmen veya başöğretmenunvanına sahip olanlar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanınasahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.

Ahmet KANDEMİR

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.