Meb,33 Eğitim Kampüsü Yapacak

Meb,33 Eğitim Kampüsü Yapacak

Meb,33 Eğitim Kampüsü Yapacak

 Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 33 adet eğitim kampüsünü Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yap-kirala-devret şeklinde yapmayı planlamıştır. Bu eğitim kampüslerinde uygulanacak projenin seçimi  “Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması” ön seçim sonucu belirlenen davetli yarışmacılar arasında, ilk etapta 8 adet arazide, ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.


İdare tarafından ön seçim sonucu belirlenen listeden yeterli tecrübeye sahip 6 adet aday her bir proje için ayrı ayrı yarışmaya davet edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı                                                                  :  Milli Eğitim Bakanlığı

                                                                               İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

b) Adresi                                                             :  Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü B Blok 06500 Beşevler/ANKARA

c) İdarenin telefon ve faks numarası                   :  (0312) 213 20 75 (0312) 213 83 46

ç) Elektronik posta adresi                                    :  [email protected]

d) Ön seçim dokümanının görülebileceği

     internet adresi                                                 :  http://iegb.meb.gov.tr

2 - Ön seçimli yarışmanın

a) Niteliği, türü ve şekli                                       :  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması” ön seçim sonucu belirlenen davetli yarışmacılar arasından her bir proje için 6 yarışmacı olmak üzere 8 adet arazide, ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

b) Yarışmanın amacı                                           :  Eğitim kampüsleri tasarımı gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, yerel kültürel geleneğin modernize edilerek günümüze aktarılabildiği eğitim yapıları ile günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, geçmişten günümüz mimarisine de ışık tutabilecek eğitim yapısı kimliği oluşturacak ve gelişmekte olan ülkelere model olabilecek bir mimari anlayışın ortaya çıkmasını sağlayacak proje ve müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

c) Yarışmaya katılma koşulları                            :  Ekip olarak katılanların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilensorumludurlar.

                                                                               a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

                                                                               b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

                                                                               c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

                                                                               d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak. 

                                                                               e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak. 

                                                                               f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 

 Yarışmaya katılmak isteyenler ad, soyad, telefon, faks,  e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini idareden alabileceklerdir.

d) Yarışma takvimi

1. Yarışmanın ilanı                                              :  30.11.2012 Cuma

2. Ön seçim dosyaları için son

    başvuru tarihi                                                  :  26.12.2012 Çarşamba Saat: 17:00

3. Yeterlilik alan isteklilere davet yapılması        :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

4. Sorular için son gün                                        :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

5. Projelerin teslim tarihi                                     :  İsteklilere davet mektubunda duyurulacaktır

6. Jüri değerlendirme tarihi                                 :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

7. Sergi tarihi                                                      :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

8. Kolokyum tarihi                                              :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

e) Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile

    raportörlerin isimleri                                       :  DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

                                                                               M. Emin ZARARSIZ                                         (MEB Müsteşarı)

                                                                               M. Mustafa MURAT                                         (İnşaat ve Emlak Grup Başkanı)

                                                                               Hasan ÖZBAY                                                   (Y. Mimar)

                                                                               Bedri EMİNSOY                                               (Eğitimci)

                                                                               ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

                                                                               Haydar KARABEY                                            (Prof. Dr. Mimar–MSÜ) (Jüri Başkanı)

                                                                               Dürrin SÜER                                                      (Dr. Mimar – DEÜ)

                                                                               Erdal SORGUCU                                               (Mimar – İTÜ)

                                                                               Kaan ÖZER                                                        (Mimar-Gazi Ü.)

                                                                               Atilla ESER                                                        (İnş. Y. Mühendisi – İTÜ)

                                                                               YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

                                                                               Sabri KUŞCU                                                     (İnş. Mühendisi)

                                                                               Deniz GÜNER                                                   (Doç. Dr. Mimar - YTÜ)

                                                                               Ramazan AVCI                                                  (Mimar - DEÜ)

                                                                               RAPORTÖRLER

                                                                               Aynur ÇINAR                                                    (MEB-Mimar)

                                                                               Saniye KÖLEMENOĞLU                                 (MEB-Mimar)

                                                                               Seden CİNASAL AVCI                                    (Mimar)

f) Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları.             :  Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda, 8 arsa için ayrı ayrı olmak üzere, seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

                                                                               1. Ödül Net:                                                        35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası)

                                                                               2. Ödül Net:                                                        25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)

                                                                               3. Ödül Net:                                                        20.000TL (Yirmibin Türk Lirası)

                                                                               3 adet Mansiyon (Herbirine) Net:15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)

                                                                               Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerininücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir. Yarışmacıların ödül veya mansiyon alabilmesi için proje teslimindeki asgari şartları sağlaması ve birinci elemeyi geçmesi gerekmektedir.

g) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl

    temin edileceği, satın alma bedeli,                   :  Yarışma dokümanları İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı, Milli Eğitim BakanlığıBeşevler Kampüsü B Blok 06500 Beşevler/ANKARA adresinde görülüp bedelsiz alınabilecektir.

3 - Ön seçime katılacaklardan istenen belgeler.    :  Aday yarışmacılardan istenen belgeler:

                                                                               - En az 10.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapının mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş olduğunu gösterir belgeler (mimarlar odası veya yarışmayı düzenleyen ilgili idaresinden alınmış sonuç yazısını beyan etmek yeterli olacaktır) 

                                                                               - Tüm ekip üyelerinin mesleki özgeçmişleri,

                                                                               - Proje ekibinin, tüm alt birimlerini (statik, elektrik, mekanik vb.) içerecek şekilde tanıtımı,

                                                                               - Referans listesi veya kataloglar.

4 - Ön seçim değerlendirme ölçütleri                  :  Aday yarışmacılardan aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması beklenmektedir:

                                                                               -Eğitim amaçlı bir yapının uygulama projesini tamamlamış olması,

                                                                               -Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma almış olması,

                                                                               -Eğitim tesisleri konusunda yayınlanmış akademik çalışmasının bulunması.

5 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler


Türkiye eğitim

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.