17 bin öğretmen adayına getirilen 4 yıl çalışma şartına Yürütmeyi Durdurma Talebi

17 bin öğretmen adayına getirilen 4 yıl çalışma şartına Yürütmeyi Durdurma Talebi

Meb tarafından şubat 2012 de atanan 17 bin öğretmen adayına getirilen 4 yıl çalışma şartına Yürütmeyi Durdurma Talebi için mahkemeye başvuru yapıldı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

DAVACI :Türk Eğitim-Sen

VEKİLİ :Av. Hatice AYTEKİN-Av. Emrah AYTEKİN

Av. Dilek ATAK

Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA

DAVALI :Milli Eğitim Bakanlığı

T.KONUSU :25.01.2012 tarihinde yayınlanan Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzunun Genel Açıklamalar 2.11. maddesinin, Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama, Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama, Millî sporcuların ataması, Bedensel engellilerin atamasına ilişkin düzenleme yapılmamasına yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Ö.TARİHİ :25.01.2012

AÇIKLAMALAR : Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Şubat ayında yapılacak 17 bin Öğretmen ataması ile ilgili kılavuz 25.01.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Anılan kılavuzla sadece KPSS puanı ile atama yapılacaktır. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlıklı 12. Maddesinde “(1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır: a) İlk atama b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ç) Millî sporcuların ataması d) Bedensel engellilerin ataması” denilmektedir. Kısacası atama çeşitleri bakanlıkça 5 şekilde düzenlenmiştir.

Yine anılan yönetmeliğin Kontenjan Belirleme başlıklı 18. Maddesinde “(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından; a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi, b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır. (4) Üçüncü fıkrada sayılanlara ayrılan kontenjanın dışında kalan kontenjan 13 üncü madde kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır. (5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10’u millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılır. (6) İl millî eğitim müdürlüklerinin tespitleri de dikkate alınarak atama yapılacak alanlar, atama çeşitleri ile kontenjanlar Bakanlıkça belirlenir. (7) Atama çeşitlerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.” Denilmektedir. Görüleceği üzere Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolardan Açıktan ve kurumlar arası yeniden atamaya %7, Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama %3, Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ve Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama dışında kalan kontenjanlar İlk atama için ayrılmaktadır. Ayrıca, ilk atama kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10’u millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılmaktadır.. Yönetmeliğin Atama dönemi başlıklı 19. Maddesinde “(Değişik 08/04/2011 tarih ve 27899 sayılı R.G. Yayımlanan Yönetmelik ile) Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilir.” Denilmektedir. Bu maddende anlaşılacağı üzere atamalar bir bütün olarak değerlendirilmiş ve ilk atamaların ayrı olarak yapılabileceği düzenleme altına alınmamıştır. Atama yapılması için verilen kadrolara sadece ilk atama yolu ile alım yapılması yönetmeliğe aykırıdır. Kılavuzlar yönetmeliklerin alt normlarıdır ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Aksi bir durum normlar hiyerarşisine aykırılık oluşturacaktır. Yıllardır teamül haline gelmiş bu uygulama kılavuz ile bertaraf edilmektedir. Ancak, davalı idare yönetmelikte yer alan bu kontenjanları görmezden gelerek sadece ilk atama hakkı tanıyarak öğretmen olma hakkına sahip olan kişilerin başvuru hakları ihlal edilmektedir. Tesis edilen bu işlem hukuka aykırı olup, iptali hakkaniyet gereğidir.

Yine anılan kılavuzda Genel Açıklamalar başlıklı 2.11. maddesinde “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dâhil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.”denilmektedir. Bu madde ile bu kılavuz uyarınca ataması yapılan öğretmenlere her ne sebeple olursa olsun en az dört yıl süresince yer değişikliği hakkı verilmemektedir. Bu düzenleme ile açık ve net olarak yönetmeliğin İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler başlıklı 26. Maddesine, Özür Durumuna bağlı yer değiştirmeler başlıklı 35. Maddesine, Sağlık durumu özrü başlıklı 36. Maddesine, Eş durumu özrü başlıklı 37. Maddesine, Öğrenim durumu özrü 38. Maddesine, Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler başlıklı 39. Maddesine aykırılık arz etmektedir.

Şöyle ki; İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler başlıklı 26. Maddesinde “(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” Denilmektedir. Anılan madde ile İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler için tek şart en az üç yıl süreyle bulundukları yerde görev yapmış olmalarıdır. Bunun dışında herhangi bir süre öngörülmemiş olup, bu konuda idareye takdir yetkisi verilen bir düzenlemede yapılmamıştır.

Özür Durumuna bağlı yer değiştirmeler başlıklı 35. Madde de “(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.” Denilmektedir. Özür grubundan yer değiştirecek olan öğretmenlerde aranılan tek şart adaylığının kaldırılmış olmasıdır. Kısacası, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin özürleri nedeni ile yer değişikliği hakkı bulunmaktadır.

Sağlık durumu özrü başlıklı 36. Maddesinde “5) Bu madde kapsamında özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır.” Denilmektedir. Bu hüküm ile adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerin hiçbir zaman bağlı kalmaksızın yer değişiklikleri yapılmaktadır. İptali istenilen madde ile zamana bağlı kalmaksızın yapılan bu yer değişiklikleri görmezden gelinmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. Maddesinde “denilmektedir. Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.”

Eş durumu özrü başlıklı 37. Maddesinde “(1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.” Denilmektedir. Bu düzenleme uyarınca her yıl yapılan eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmelere 35. Maddede söz edildiği gibi adaylığı kaldırılmış her öğretmen başvuruda bulunabilmektedir.

Öğrenim durumu özrü 38. Maddesinde “(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.” “(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.” Denilmektedir. Anılan madde ile zorunlu hizmetini tamamlayan veyahut zorunlu hizmeti bulunduğu halde lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda öğrenim özründen yer değiştirebileceklerdir.

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler başlıklı 39. Maddesinde “1)Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (2) Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde o ilin en üst mülki amirinin uygun görüşle teklifi doğrultusunda özel hayatını etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (3) Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (4) Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.(5) Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (8) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmaz. (9) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar.” Denilmektedir. Görüleceği üzere genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri yönetmelikte tek tek belirlenmiş ve her durum içinde ayrı ayrı süreler öngörülmüştür. Ancak, anılan kılavuz ile atamsı yapılan kişilerin bu durumları da görmezden gelmiştir.

Davalı idare yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı olacak şekilde kılavuz düzenlenmiştir. Normlar hiyerarşisi, hukuk normlarının derece ve kuvvetini belirlemektedir. Hukuk düzeni anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve isimsiz düzenleyici işlemlerden oluşan birden çok normun varlığını ifade etmektedir. Bu normlar farklı kademelerde yer almaktadır. Normlar arasında altlık ve üstlük ilişkisi söz konusudur. En önemlisi ise her norm geçerliliğini bir üst hukuk normundan almaktadır. Üst norm olan yönetmelik maddelerine yukarıda yer verilmiştir. Yönetmelikte yer alamayan kısıtlayıcı bir husus kılavuzda hukuken yer alamaz. Kılavuzlar yönetmeliklerin nasıl uygulanacağını göstermektedir. Kısacası, yönetmeliklerin uygulanması için çıkarılmaktadırlar. Davalı idarenin yönetmelik hükümlerine aykırı olacak şekilde kılavuzda düzenlemesi yapabilmesi konusunda takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir.

Kanununda sayılan tüm şartlar gerçekleştiği için dava konusu edilen hususlar ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararının verilmesi hakkaniyet gereğidir. Takdir makamınızındır.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile,

1) 25.01.2012 tarihinde yayınlanan Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzunun Genel Açıklamalar 2.11. maddesinin, Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama, Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama, Millî sporcuların ataması, Bedensel engellilerin atamasına ilişkin düzenleme yapılmamasına yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline;

2) Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ile talep ederim.

Av. Hatice AYTEKİN

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.