EĞİTİM SENDİKALARINA ŞOK !!!

EĞİTİM SENDİKALARINA ŞOK !!!

Devlet Personel Başkanlığı yazısına göre artık okul ve kurumlarda idareden izin alınmadan sendikal faaliyet yapılamayacak.

 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
İlgi: 31/05/2013 tarihli ve 28892082/915.02.01/1198033 sayılı yazı.
‘‘Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri” kolunda faaliyette bulanan sendikaların okullarda öğretmenlere yönelik anket, bilgi toplama, araştırma ve referandum gibi konularda çalışma yaptıklarından bahisle söz konusu sendikaların bu faaliyetleri yaparken idareye bilgi vermesi veya idareden izin alması gerekip gerekmeyeceği konusunda görüş talep edilen ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri” başlıklı 19 uncu maddesinde, “Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlar, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde» toplu sözleşme görülmelerinde taraf olmaya yetkilidir.

Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda toplumsal cinayet eşitliğini gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:

a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek özere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek,

b) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

d) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak.

e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kuramlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.

t) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, misafirhane spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerekliğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan demekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; kamu görevlileri sendikaları, faaliyette bulundukları hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma' koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını izlemek, verimlilik araştırmaları yapmak ve bu araştırma sonuçlarıyla ilgili raporlar düzenlemek, Önerilerde bulunmak ve kurum ve kuruluşlarla bu konularda ortak çalışmalar yapmak, üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak, üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kuramlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek amacıyla anket, bilgi toplama ve araştırma yapabilirler.

Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine mevzuatla verilen yetkileri kullanarak vatandaş ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Bu nedenle, kamu görevlileri sendikalarının, mesai saatleri içerisinde ve işyerlerinde söz konusu anket, bilgi toplama, araştırma gibi sendikal faaliyetlerini yerine getirirken idarenin işleyişinin engellenmemesi, sunulan hizmetin aksamaması, kurum, kurum personeli ve hizmet alanların bilgi güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi, yapılacak faaliyetler için uygun ortamın sağlanması, anket çalışmalarının kurum dışı personele de yaptırılabileceği varsayımı karşısında kurum çalışanlarına ihtiyaç duyacakları güven duygusunun verilmesi amacıyla ilgili idareden izin alması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Enes POLAT
Bakan a.
Devlet Personel Başkan Yardımcısı


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.