YURTKUR KİK Nisan 2013 Çalışma Raporu İmzalandı

YURTKUR KİK Nisan 2013 Çalışma Raporu İmzalandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Kurum İdari Kurulu toplantısı, Mustafa Özgül başkanlığında Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Teyfik Yağcı ve Hukuk Müşaviri Harun Kale’nin katılımıyla Genel Müdürlük Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantıda 7 maddede mutabakat sağlandı. İmzalanan maddeler şunlar:

 Konu 1- Nöbetçi memurlar ile vardiyalı çalışan personelin Kurum servislerinden faydalandırılması için nöbet ve vardiya değişim saatleri servis saatleri ile eşgüdümlü hale getirilmesi.

Görüş: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlük çalışma saatlerini düzenleyen 100. maddesine göre; günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca, illerde valiler tarafından tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu itibarla, hafta içinde genel olarak 17.30-24.00 saatleri arasında özel hizmet, 24.00-08.30 saatleri arasında gece hizmetini yürüten nöbetçi memurların servis hizmetinden faydalanmaları mümkün olamamaktadır. Ancak vardiyalı çalışan personelin imkanlar dahilinde kısmen de olsa servis hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer vardiyalı personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek kaydıyla vardiya saatlerinin servis saatleri göz önüne alınarak düzenlenmesi uygun görülmektedir.

Konu 2- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunup gerekli şartları taşıyan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçebilmeleri için görevde yükselme sınavı açılması.

Görüş: Kurumumuzda görevde yükselme eğitimi ve sınavlar kadro ihtiyaç durumu dikkate alınarak belli bir plan dahilinde yürütülmektedir. Bu itibarla, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin görevde yükselmesini sağlamak amacıyla genel idare hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan kadrolara görevde yükselme sınavı açılmakta olup, bu kapsamda 2009 ve 2011 yıllarında görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılmıştır. Konunun 2014 yılı eğitim programında yer alması için Eğitim Kurulunda gündeme getirilmesi uygun görülmektedir.

Konu 3- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci vb. kadrolarda görev alan personele giyim yardımı yapılması.

Görüş: Kurum personelinin giyecek yardımı 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre yapılmakta olup, yönetmelikte yardımcı hizmetler sınıfında bulunup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci vb. kadrolarda görev alan personele giyim yardımı yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Mezkur yönetmeliğin 12. maddesinde kurum ve kuruluşların giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramayacakları, 14. maddesinde ise yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı uzmanlarının kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkili olduğu, tetkik, inceleme ve denetleme sonunda yönetmeliğe aykırı uygulama yapmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyasının bedeli tahsil edileceği ve haklarında disiplin işlemi uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla,  konuyla ilgili olarak 19/10/2011 tarihli ve B.20.1.KYK.0.73.04.00.815.8.1077-10070 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı’na görüş sorulmuş olup, bugüne kadar konu hakkında bir sonuç alınamadığından Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmaların devam etmesi uygun görülmektedir.

Konu 4- Fazla mesai yapan koruma güvenlik görevlilerine bu çalışmaları karşılığında ya ücret ya da yine bu görevleri karşılığı yasal izin verilmesinin sağlanması.

Görüş: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesinde memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat olduğu, aynı kanunun 178/B maddesinde ise kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri, bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verileceği ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (K) Cetvelinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara yıllık olarak Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirası’dır denilmektedir.

Bu itibarla, kurumda kadrolu olarak görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine normal vardiyalı çalışma saatlerinden (haftalık 40 saat) fazla bilfiil çalışma yapmaları kaydıyla fazla çalışılan her sekiz saate bir gün izin verilmesi uygun görülmektedir.

Konu 5- Anayasa Mahkemesi’nin 2011/139 Esas sayılı dosyasında, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen 12. maddesinin iptaline karar verilmiş olduğundan bu maddeyle yürürlükten kaldırılmış bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre 2012 yılına kadar ödenmekte olan ikramiye ödemelerinin tekrar başlatılması.

Görüş: 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’nin birinci fıkrasının (ü) bendi ile “İlgili mevzuatına göre yılın belirli aylarında personelinin aylığı (ek gösterge dahil) veya asgari ücret esas alınmak suretiyle ödenmekte olan ikramiye ödemelerine ilişkin hükümler” (14.01.2012 tarihinden itibaren) yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı maddenin 2. fıkrasının (a) bendi ile de kurum personeline ikramiye ödenmesine dayanak teşkil eden 3659 sayılı Kanun 31.12.2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sayfasında yayımlanan 2011/139 E sayılı kararı ile 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 12. maddesinin birinci fıkrasının iptaline ve Anayasa’nın 153. maddesinin 3. fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’nin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının iptal edilen hükümleri dışındaki diğer iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 153. maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları, “Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez” hükmüne amirdir.

Anayasa Mahkemesi kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu itibarla, kararın Resmi Gazete’de yayımının ve bu süre/süreç içinde mevcut hukuki boşluğu doldurmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2013 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115913-33 sayılı “Mali ve sosyal haklar” konulu Genelgenin 8. maddesinde; Anayasa’nın 153. maddesi ve 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptale konu olan hükümlerine ilişkin uygulamalara devam edileceği, mevcut uygulamaya ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtilmektedir.

Konu 6- YURTKUR ve bağlı birimleri ile Genel Müdürlüğe bağlı öğrenci yurtlarında görev yapan personele, nöbet yükümlülüklerine karşılık 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (K) Cetvelinde öngörülmüş fazla çalışma ücretinin artırılması için gerekli girişimlerde bulunulması.

Görüş: Kurumda görev yapan personelin mesai saatleri ücretlerinin artırılması hususunda ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması uygun görülmektedir.

Konu 7- Kurumda istihdam edilen koruma ve güvenlik personelinin, istekleri dahilinde yurt yönetim memurluğu kadrolarına geçmelerine veya görevlendirilmelerine imkan sağlanması. Görüş: Kurumumuz personel ihtiyacını Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öncelikle KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) yolu ile karşılamaktadır. Mezkûr yönetmeliğin ilgili maddelerinde personel planlaması, atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyurunun nasıl yapılacağına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, kurumumuza bağlı yurt müdürlüklerinin yurt yönetim memuru ihtiyacına ilişkin çalışmalar bu çerçevede yürütülmektedir.

Kurum hizmet birimleri ile yeni açılacak birimlerin koruma ve güvenlikleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden kurum bünyesinde kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı ve personeli ile bu teşkilatta istihdam edilen personel sayısının yetersiz olması halinde ise özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yapmak suretiyle sağlanmakta olup, bahse konu kanunun 16. maddesinde yer alan “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” hükmüne istinaden koruma ve güvenlik görevlilerinin başka bir unvanda görevlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

Diğer taraftan; Kurumumuz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre gerekli niteliklere sahip koruma ve güvenlik görevlilerinin görevde yükselme eğitimine ve sınava katılmak suretiyle şeflik ile yurt müdür yardımcılığı kadro unvanlarına geçiş hakları bulunmaktadır. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.