Danıştay: Mesleğinde yetersiz öğretmen memurluğa atanabilir

Danıştay: Mesleğinde yetersiz öğretmen memurluğa atanabilir

Danıştay'dan dikkat çeken karar: Öğretmeni memur kadrosuna ataması uygun bulundu. Mesleğinde yetersiz öğretmen düz memur olarak atanabilir. Danıştay öğretmenin yetersizliği sebebiyle hizmet sınıfı ve kadro ünvanının değiştirilmesini hukuka uygun buldu.

Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturma neticesinde hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek Milli Eğitim Müdürlüğü emrine 'Memur' olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı onandı.Mesleğinde yetersiz öğretmen düz memur olarak atanabilir. Danıştay öğretmenin yetersizliği sebebiyle hizmet sınıfı ve kadro ünvanının değiştirilmesini hukuka uygun buldu.

Danıştay'dan dikkat çeken karar: Öğretmeni memur kadrosuna ataması uygun bulundu

Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturma neticesinde hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine "Memur" olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı onandı.

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ KADROSUNDAN GİH KADROSUNA GEÇİRDİ

Davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında, görev yaptığı okullardaki yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin ifadelerine başvurulmak ve ders denetimi yapılmak suretiyle elde edilen bütün bilgiler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, davacının mesleki bilgi, mesleki beceri ve mesleki tutum ve değerler hususlarında yetersiz olduğu, okul öncesi döneme ilişkin olarak yapılan eğitim öğretim sürecinde ortaya çıkan ve tespit edilen sorunların davacının mesleki yetersizliğinden

MEMUR OLARAK ATANDI

Soruşturma raporu içeriğinde yer alan tespitlere göre davacının sağlıklı bir eğitim hizmeti vermesi olanağının bulunmadığı ve yetersizliğinin mevzuatta öngörülen biçimde ortaya konulduğu dikkate alındığında, eğitim öğretim hizmetleri kadrosundan genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine ilişkin işlem ile bu işlem uyarınca Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; diğer yandan, dava konusu işlemin hukuka uygunluğu saptanması karşısında davacının işlemden kaynaklı parasal ve özlük hakların ödenmesi isteminin de yerinde görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

8 YILLIK ÖĞRETMEN MEMUR OLDU

Davacı öğretmen ise temyiz isteğinde şunlara değindi; Sekiz yılı aşkın bir süredir okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptığı, bu süreç içinde herhangi bir olumsuz kanaat, düşünce ve disiplin soruşturmasına muhatap olmadığı, hizmet sınıfının değiştirilmesine gerekçe olan soruşturmanın eksik yürütüldüğü, hakkında düzenlenmiş sağlık raporunun dikkate alınmadığı, bilimsel veriler dikkate alınmadan tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmiştir.

SON SÖZÜ DANIŞTAY SÖYLEDİ

İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemin, yukarıda anılan Kanun'un 46/c maddesinde ifade edilen 'belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlem' olarak değerlendirilemeyeceği, anılan ifadeden meslek grupları için ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş olan 'meslekten ihraç' veya 'mesleki faaliyetini durdurma' cezalarının anlaşılması gerektiği, bu nedenle kararın temyiz yolu açık olmayan 'kesin' kararlardan olduğu sonucuna varılmakla, temyiz isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmadığı ve davacının temyiz isteminin incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği' yolundaki ayrışık oylarına karşılık, dava konusu uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun'un 46/c maddesi kapsamında, temyize tabi olduğuna oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:

Danıştay esastan yaptığı incelemede Bölge İdare Mahkemesi ve İdari Dava Dairesince verilen kararları onadı.

İşte Danıştay'ın o kararı:

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Manisa ili, . ilçesi, . İlköğretim Okulunda "Okul Öncesi Öğretmeni" olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda getirilen teklife istinaden, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine "Memur" olarak atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali ile anılan işlem sebebiyle yoksun kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararla; davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında, görev yaptığı okullardaki yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin ifadelerine başvurulmak ve ders denetimi yapılmak suretiyle elde edilen bütün bilgiler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, davacının mesleki bilgi, mesleki beceri ve mesleki tutum ve değerler hususlarında yetersiz olduğu, okul öncesi döneme ilişkin olarak yapılan eğitim öğretim sürecinde ortaya çıkan ve tespit edilen sorunların davacının mesleki yetersizliğinden kaynaklandığı, soruşturma raporu içeriğinde yer alan tespitlere göre davacının sağlıklı bir eğitim hizmeti vermesi olanağının bulunmadığı ve yetersizliğinin mevzuatta öngörülen biçimde ortaya konulduğu dikkate alındığında, eğitim öğretim hizmetleri kadrosundan genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine ilişkin işlem ile bu işlem uyarınca Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; diğer yandan, dava konusu işlemin hukuka uygunluğu saptanması karşısında davacının işlemden kaynaklı parasal ve özlük hakların ödenmesi isteminin de yerinde görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI

Davacı tarafından; sekiz yılı aşkın bir süredir okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptığı, bu süreç içinde herhangi bir olumsuz kanaat, düşünce ve disiplin soruşturmasına muhatap olmadığı, hizmet sınıfının değiştirilmesine gerekçe olan soruşturmanın eksik yürütüldüğü, hakkında düzenlenmiş sağlık raporunun dikkate alınmadığı, bilimsel veriler dikkate alınmadan tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Başkan . ve Üye .'in; "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'İstinaf' başlıklı 45. maddesindeki, '1) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.' hükmü ile bahsi geçen Kanun'un, 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen 'Temyiz' başlıklı 46. maddesindeki, 'Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir: ... c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları. ...

Düzenlemesi uyarınca; Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, ... İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemin, yukarıda anılan Kanun'un 46/c maddesinde ifade edilen 'belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlem' olarak değerlendirilemeyeceği, anılan ifadeden meslek grupları için ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş olan 'meslekten ihraç' veya 'mesleki faaliyetini durdurma' cezalarının anlaşılması gerektiği, bu nedenle kararın temyiz yolu açık olmayan 'kesin' kararlardan olduğu sonucuna varılmakla, temyiz isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmadığı ve davacının temyiz isteminin incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği' yolundaki ayrışık oylarına karşılık, dava konusu uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun'un 46/c maddesi kapsamında, temyize tabi olduğuna oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2.Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4.2577 sayılı Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.